Znalos gustawa s troma nemcami

Keï zaèneme knihu s enovským systémom, zvyèajne máme o nej nejaké informácie a dobre definovanú vetu o nej. A keï¾e je to vïaka v¹etkému novému výskumu, máme niekoµko fáz kognície. Poènúc bezvedomia neznalosti, keï sa slepo sna¾í sa dosta» do bodu, putovanie po vybraní ¹truktúry, ktoré nemajú tu¹enie. Vstupujeme do nových sietí a odchádzame do blízkych a prirodzených ulièiek.

Zhroma¾ïovanie poznatkovKeï máme dostatok èasu, aby sme sa znièili a vytvorili hrozby, máme stav vedomia neschopnosti. Hµadáme sprievodcov alebo nezávislé predsedníctvo. Zhroma¾ïujeme vedu a krok za krokom, sna¾íme sa poskytnú» v byte. Veµmi jemná fáza. Vyberáme obvyklé cesty podµa opísaných vzorov. Rad nekoneèných úspechov. Neustále nakupujeme nové vedomie a z èasu na èas sa to sna¾í aplikova». Prejdeme tým ne¹»astím a znovu sa vrátime spä» do tutoriálu. Niekedy sa pohrávate dostatoène pri hµadaní informácií. Takisto opakujeme chyby, kontrolujeme a uvoµòujeme ich do novej fázy. Opakovaným opakovaním sa stretávame v rutine a dosahujeme nevedomé zruènosti. V¹etko v modernej sezóne ide, keï je to »a¾ké. Na¹e vedomosti sa stávajú stále viac populárne. Nebojíme sa vá¾nych problémov. Niekedy mô¾eme slú¾i» malým osobám s primeranou radou. Takáto dôvera v nás ¾ije. Hoci tam sú také oblasti, biele ¹kvrny, kde na¹a noha e¹te nenadobudla. Oblasti ¹ampionátu vyhradené pre vedomé zruènosti. Znalosti v jasnej forme. Jemná a absolútna istota. To sú v¹etky kognitívne procesy nesúvisiace s ich schopnos»ami. Procesy, ktoré nie sú prijateµné pre ¾iadne pole.

Zoznámenie so systémovými ¹truktúramiTak sa to stane so spôsobom. Ako pozna» svoju ¹truktúru. Musíte nav¹tívi» pôvodné miesta, zatiaµ èo be¾né. Tie¾, kedy získa» "výtlaèky" z nástroja. Výhodou je, ¾e sme schopní prevzia» podporu technického tímu. U¾itoènos» systému sa v¾dy pova¾uje za nové implementácie. Optické svedkovia svedèia o inováciách. Niektorí µudia pou¾ívajú nápady ako "revolúcia" v eufórii. Èokoµvek nosíte pre výskum, zistíme, ¾e systém prevezmete aj tým, ¾e ho budete jes» a¾ kým nebudete stiahnutý ¹ampionát.