Vybuch baterie

Výbuch urèuje, do akej miery sa silná reakcia oxidácie alebo rozkladu poèíta s rýchlym spaµovaním horµavých plynov, pár, horµavých kvapalín alebo prachu alebo vlákien v tele, èo spôsobuje zvý¹enie teploty alebo tlaku spolu s nárazovou vlnou a akustickým úèinkom.

Výbuch je miestnos» za presne definovaných podmienok a práve keï sa koncentrácia horµavého materiálu stretáva v úplne definovanom rozsahu, ktorý je definovaný mo¾nos»ou výbuchu. Koncentrácia horµavej zlo¾ky v danom výbu¹nom priestore nespôsobí výbuch. Na vytvorenie výbuchu je potrebná e¹te jedna energia, ktorá mô¾e by» iniciovaná takými faktormi, ako sú iskry, ktoré vznikli poèas prevádzky strojov a elektrických kon¹trukcií, prvky zariadení ohriate na veµmi vysoké teploty, atmosférické a elektrostatické výboje. Táto energia je definovaná obmedzenou energiou vznietenia a definovaná ako veµmi nízka energia kondenzátora v elektrickej oblasti, ktorej vypú¹»anie mô¾e zapáli» zmes a ¹írenie plameòa za ¹pecifických testovacích podmienok. Zariadenia na ochranu pred výbuchom sú nádoby odolné voèi výbuchu, ktoré sú urèené na pou¾itie v oblastiach s mimoriadnym rizikom výbuchu.

Hodnota najmen¹ej zápalnej energie je parameter, ktorý spôsobuje vyhodnotenie nebezpeèenstva výbuchu, ktoré vznikajú zo zdrojov v oblasti, ako sú elektrické, elektrostatické iskry, iskry, ktoré vznikajú z kapacitných alebo induktívnych elektrických obvodov, ako aj mechanické iskry.

Palivo chce pamäta» na prístup s okyslièovadlom a zaèiatok spaµovania si vy¾aduje iniciátor. Je hor¹ie spusti» výbuch prachu ako výbuch plynu. Plyn sa spája s atmosférou spontánne v dôsledku difúzie a mechanické mie¹anie je potrebné na vytvorenie prachového oblaku. Minimalizuje priestor vedúce k vypuknutiu násilia, explózie, ale úspech prachu je pova¾ovaný kónický faktorom pre jeho vzniku. Medzi plynmi sú oxidanty pravdepodobne kyslík, napríklad fluór. Kvapaliny, ktoré sú oxidantmi, zahàòajú kyselina perchlórová, peroxid vodíka a medzi tuhými látkami oxidanty sú: dusiènan amónny, oxidy kovov. Palivá sú predov¹etkým v¹etky kvapaliny, plyny, ale aj pevné látky.