Vtip o sexuologovi

Sexuológ - prvý pád do jeho kancelárie sa zvyèajne skladá zo stresujúcej udalosti, ale odlo¾enia názorov na náv¹tevu, ktoré vytvárajú tragické následky. Veµa ¾ien, ktoré si s»a¾ujú na sexuálne príbuzné poruchy, èaká na radu u lekára a èasto oneskoruje posledných niekoµko rokov. To nie je zrejmé rie¹enie, preto¾e nielen to nerie¹i problém, tak¾e chu» mô¾e eskalova» dysfunkciu. V oblasti sexuológie sa preto berú do úvahy v¹etky aspekty spojené so sexualitou µudskej bytosti vo fyzickej skupine, ale táto oblas» sa zaoberá aj otázkami týkajúcimi sa µudskej psychiky a emocionality. Sexológovia z celého mesta (napr. Krakov sú k dispozícii takmer okam¾ite, v¹etko, èo musíte urobi», je vyhµada» jazyk vo vyhµadávaèi. Sexuálne dysfunkcie, námietky voèi sexuálnej orientácii alebo identite alebo boju v kombinácii s jeho súhlasom zo strany sociálneho prostredia sú najèastej¹ími obavami pacientov komunikujúcich so sexuológom. Nepohodlie spojené s komplikáciami intímneho ¾ivota má diametrickú my¹lienku pre prirodzenú existenciu, preto nesmieme podceòova» príznaky, ktoré nás ru¹ia.

Napriek v¹adeprítomnosti sexu v médiách sa väè¹ina µudí stále hanbí otvorene vies» k prvkom súvisiacim s oddelenou sexualitou. Z tohto stavu mnohí µudia mlèia z mnohých l¾í, skreslení, stereotypov a mylných predstáv o sexe a sexualite. Ukázalo sa, ¾e stretnutie so sexuológom je príle¾itos»ou èeli» najväè¹ím problémom v Poµsku a uµahèuje ich inovatívne rie¹enia. Bez ohµadu na ¹pecializáciu daného sexuológa (èi u¾ ide o psychiatra, gynekológa alebo internistu pred zaèatím náv¹tevy musíte psychologicky ukonèi» podrobný rozhovor. Jeho projekt je pravdepodobne najuniverzálnej¹ím porozumením lekára, ktorý sa nás týka, berúc do úvahy v¹etky biologické, lekárske, psychologické a sociálne aspekty. Spoµahlivý sexuológ by sa mal pýta» na zdravotný stav, psychický blahobyt, staré a súèasné intímne vz»ahy, fyzickú orientáciu a identifikáciu pohlavia, sexuálny vývoj, na pohµad na materiál pohlavia a predchádzajúce skúsenosti v tejto látke.

Treba si uvedomi», ¾e ako pacient máte právo oèakáva» od sexuológa, ¾e bude dodr¾iava» va¹e sexuálne práva, to znamená oèakáva» od lekára kartu: porozumenie, láskavos», osobnú kultúru, nestrannos» svetonázoru, prijatie hlavy a sexuálnu identitu, re¹pektovanie hraníc psychofyzickej intimity a pochopenie pre vás informácie. Ïal¹ou etapou v diagnóze sexuológa po probléme bude somatická otázka pripravená lekárom z príbuzných odborov (napr. Gynekológ na svadobnom úspechu alebo urológ v mu¾skom úspechu, hoci je mo¾né psychologické vy¹etrenie, ktoré sa poèíta podµa príslu¹ného dotazníka alebo testu. Sexológ mô¾e ïalej navrhnú» odporúèanie pre biochemické a hormonálne krvné testy, t.j. meranie glukózy a cholesterolu alebo progesterónu a estrogénu alebo testosterónu. Musíme odpoveda», ¾e sexuálne tú¾by zapadajú do skupiny fyziologických potrieb a ich nasýtenie je jediným z povinných prvkov, ktoré dávajú ¾ivotu zmysel.