Vlasy a nechty

Tibettea ActiveTibettea Active - Jedinečný recept na zdravú chrbticu a kĺby!

Môj bratranec oceòuje hranie s vlasmi, mô¾ete ho pohladi», rozèesa» a vymyslie». Zároveò je správne absorbovaný, ¾e ak potrebujete v¹etko, èo vyzerá dokonale dokonale, èlovek mô¾e vylep¹i» jeden prámik ¹es»krát, po tom v¹etkom, aby sa na nich roz¹írili vlasy, alebo aby sa zapínali klipmi. Má rád ¹kolské okuliare najviac a skonèí s nimi. Jej nedávne stvorenie kráµovnej Mischief je tie¾ zábavné a ja by som chcel ma» perfektný úèes a obleèenie. Na zaèiatku, moja matka vyplienila svoje malé copánky so stuhami k nim pripojenými. Po chvíli krásna dievèatko povedala nie, nie, a e¹te nie raz. Takto budem èaka» v kuèeravých vlasoch .... a to zaèalo. ©tyridsa»pä» minút natáèania aj ich vystúpenie. Vyzerala aristokraticky ako veµká kráµovná. A ako hostia s aristokratmi èoskoro rýchlo zmenila názor. Nezohµadnenie skutoènosti, ¾e na zaèiatku tvorby predstavenia uplynulo menej ako dve hodiny. Neoèakávane ... úplne zmenil koncept a vo svojom prejave to znelo trochu viac "nieeee, ja vlastne nechcem, nemám niè na mysli aristokrata, najviac man¾elku svojej dievky." Po¾adovala nový úèes, naskladané vlasy v situácii naplnenej koky. Preto¾e, samozrejme, ako u¾ bolo uvedené vy¹¹ie, u¾ plynule plánujeme svoje vlasy, tak¾e naposledy sme i¹li obzvlá¹» rýchlo. Jej matka z jednej strany bola pripravená na rôzne a dvadsa» minút.

Najlep¹ie úèesy pre dievèatá