Vlastne poeitaeove programy

Softvér Enova bol vyvinutý skupinou odborníkov. Najlep¹ie dizajnéri, programátori a testeri pracovali neúnavne po mnoho rokov, aby priniesli produkt do dokonalosti. Ich dokonalos» a dlhé roky prísneho súladu s mu¾mi, ktorí mô¾u èaka» 24 hodín na podporu sedem dní v tý¾dni. V¹etci µudia sú jednotliví. Známa a úzka spolupráca umo¾nila vyvinú» softvér tak, aby sa stal èoraz ekonomickej¹ím a praktickej¹ím a ¾e na trhu IT nebude rovnaký.

Mass Extreme

Program Enova Kadry i P³ace je softvér, ktorý efektívne podporuje riadenie dobrého kapitálu v ka¾dej spoloènosti. Zaoberá sa podnikmi, ktoré zamestnávajú od niekoµkých a¾ po niekoµko tisíc zamestnancov. Tento program mapuje komplexnú organizaènú ¹truktúru spoloènosti s rovnakou príle¾itos»ou a efektívnos»ou. Softvér spåòa v¹etky po¾iadavky poµskej legislatívy. Ak je potrebné zaznamena» údaje o µudských zdrojoch, vypoèítajte príspevky na sociálne poistenie, dane, mzdy alebo nemocenské dávky. Softvér je definovaný pre ¹irokú ¹kálu príjemcov. Mô¾u by» pou¾ité okrem iného zamestnancami správnej rady, úètovníckymi kanceláriami, spoloènos»ami ponúkajúcimi slu¾by oddelenia pracovných síl alebo personálnych záznamov, ako aj zamestnancami personálneho oddelenia alebo mzdy.

Stojí za dôveru spoloènos» s dlhoroènými skúsenos»ami. Vyberte softvér Enova HR a mzdy pre vývoj a efektívnej¹ie riadenie so známym názvom. Program poskytuje pomoc na oddelení zlep¹ovania procesov riadenia µudských zdrojov, výkonu systému, zní¾enia rizika chýb, automatizácie procesov, rýchleho a intuitívneho prístupu k ¹irokým znalostiam o µuïoch. Softvér ¹etrí hodiny práce oddelenia µudských zdrojov a poboèka pôsobí v »a¾kostiach s jej prirodzenou prácou. Program zaruèuje plnú spoluprácu s niektorými dohovormi a zákonnými podmienkami, ktoré pôsobia na celom území na¹ej krajiny.

Vyberte si softvér od spoloènosti Enova HR a mzdy a naznaète, ¾e personál IT je lacný dvadsa»¹tyri hodín denne, sedem dní v tý¾dni k dispozícii. Pomô¾u vám nain¹talova», nakonfigurova» a spusti» softvér, pripravi» poèítaèový systém va¹ej firmy na veci so softvérovým centrom.