Viedol rast osvetlenia

Núdzové osvetlenie v dne¹nej dobe zohráva mimoriadne dôle¾itú úlohu v oblasti bezpeènosti a významu v dobrej evakuácii µudí z ohrozenej budovy. Núdzové osvetlenie LED hrá mimoriadne dôle¾itú úlohu, najmä pri zániku základného napájania svietidiel. Mimoriadne dôle¾itou otázkou nie je len výber slu¹ného osvetlenia, ale aj vhodné znaèenie so znakmi v¹etkých komunikaèných ciest a okolo vysokého rizika.

Aké núdzové moduly sú na trhu otvorené?Na na¹om trhu nájdeme mno¾stvo armatúr a ¹peciálnych havarijných modulov, ktoré nám poskytnú veµa bezpeènosti pri evakuácii obyvateµstva. Produkty, ktoré sú viditeµné na trhu, mô¾u by» okrem iného pou¾ité na prípravu núdzového osvetlenia v sociálnych bytoch, kanceláriách, súkromných bytoch alebo schodiskách. Moderné moduly a núdzové svietidlá sa vyznaèujú nielen svojím bohatým dizajnom, ale aj rozmanitos»ou výkonu a splnením veµmi prísnych bezpeènostných po¾iadaviek. Na pultoch obchodov sú populárnej¹ie nielen funkèné svietidlá, ktoré sa zaoberajú pou¾iteµným riadom, ale aj moderné LED núdzové osvetlenie so zvý¹eným stupòom vzduchotesnosti, ktoré sa dá µahko pou¾i» v miestach s veµmi vysokou vlhkos»ou, ale aj veµa opeµovania. Núdzové osvetlenie so zvý¹enou vzduchotesnos»ou je ideálne pre prípady v kúpeµniach.

Èo je potrebné venova» pozornos» pred nákupom?¥udia, ktorí plánujú kúpi» profesionálne LED núdzové osvetlenie by mali najprv hµada» výrobky z vysoko kvalitných materiálov. Svietidlá z u¹µachtilého, hliníkového alebo polykarbonátového materiálu okrem iného hrajú veµmi nebezpeènú poves». Tieto svietidlá je mo¾né umiestni» na zvislú stenu aj na stropy. Stojí za to investova» vo svetle módnych a hodnotných znaèiek, vïaka èomu budeme ma» v¾dy 100% istotu, ¾e budeme schopní by» efektívne na mnoho rokov pou¾ívania. Stojí za to pozrie» sa na také vlastnosti ako napr. TM TECHNOLOGIES, ES-SYSTEM, AWEX alebo HYBRYD. Pri výbere moderného LED núdzového osvetlenia je potrebné venova» pozornos» poslednému, èi výrobok, ktorý sme zakúpili, bude ma» certifikát CE, èo potvrdzuje súlad ná¹ho havarijného osvetlenia s platnými európskymi normami.

skú¹kyV moderných systémoch núdzového osvetlenia sa pou¾íva mno¾stvo rôznych rie¹ení, ktoré zlep¹ujú pohodlie pri pou¾ívaní a predov¹etkým bezpeènos» zariadenia. Stojí za to investova» do takého núdzového osvetlenia, na ktorom bude dobré vykonáva» dobré skú¹ky s pravidlom PN-EN 50172. V dne¹ných svietidlách so samoèinným testom sa základný mesaèný funkèný test, ktorý existuje, posunul do automatickej technológie, podobne ako testy svetelného èasu. Na svojom vlastnom trhu sú tie¾ u¾itoèné ¹peciálne núdzové svietidlá, ktoré sú urèené pre miestnosti, kde by sa mali zaznamenáva» v¹etky skú¹ky jednotlivých núdzových svietidiel.

Kde musia by» o¹etrené?Núdzové osvetlenie alebo presnej¹ie evakuaèné osvetlenie by sa malo pou¾íva» na v¹etkých evakuaèných trasách v populárnych ú¾itkových budovách a budovách kolektívneho bydliska. Núdzové osvetlenie by malo by» umiestnené vo v¹etkých mo¾nostiach, ktoré umo¾òujú evakuáciu a sú poháòané iba umelým svetlom. Urèite by sa mali pou¾íva» v kinách, divadlách, rôznych veµkolepých zariadeniach, èitáròach, èasopisoch, konferenèných miestnostiach, ¹portových halách, zábavných zariadeniach, múzeách av nároèných verejných budovách.