Vedenie spoloenosti nie je hospodarskou einnos ou

Symphony Sage je kombinovaný balík, ktorý podporuje správu v malých a malých podnikoch. Táto metóda komplexne podporuje ka¾dodenné riadenie podniku, èasto v oblasti zaznamenávania a manipulácie s ekonomickými udalos»ami. Uµahèuje jediným získa» konkrétne informácie, ktoré sú dôle¾ité pri rozhodovaní.

Softvér podporuje spoloènos» vo finanèných a úètovných, HR, mzdových a predajných oblastiach. Jedná sa o veµmi flexibilný ¹týl, ktorý vám dáva mo¾nos» upravi» základné nastavenia (napr. Firemné oddelenia, identifikaèné èíslo úètu a vytvori» dokumenty, výkazy a správy. Interný jazyk správ umo¾òuje to. Vïaka programu je mo¾né uchováva» záznam o viacerých menách.Projekt je veµmi automatizovaná súèas» - v¹etky správy a výkazy sa vyrábajú prakticky pomocou jediného kµúèa. Údaje mo¾no µahko prenies» do programu Financie a úètovníctvo. Prichádza vo významnom stave prispôsobenia a zrýchlenia práce, keï sa v òom uvedú informácie, ktoré sa v òom zapí¹u a silne ich neskôr opakovane pou¾ijú.Tento program vám tie¾ pomô¾e získa» niektoré cenné informácie - má rozsiahlu mo¾nos» filtrovania, triedenie databázy. K rýchlemu posúdeniu hospodárskej situácie spoloènosti sa budú kupova» roz¹írené prehµady. Jednoduchos» prevádzky nie je bez miesta. Príruèka, pripravená ¹peciálne pre pou¾ívateµov, µahko vysvetµuje pravidlá svojej úlohy, dodatoène zabudovaný helpdesk projekt, ktorý mô¾e by» pou¾itý vo voµnom èase. Program zabezpeèuje celkovú bezpeènos» práce - kontroluje správnos» èinností, organizuje a pravidelne vytvára kópie. Prístup neoprávneným osobám k neoprávneným osobám nie je príle¾itos»ou. Je to mo¾né vïaka systému profesionálneho hesla.Treba tie¾ spomenú», ¾e Symphony Sage je prvok neustále aktualizovaný a udr¾iavaný v prospech nových predpisov (pou¾ívatelia dostávajú automatické aktualizácie.