V kupeuni je vetranie v bloku

Nesprávna in¹talácia odsávania a centrálneho vysávania spôsobuje znaèné nebezpeèenstvo výbuchu, preto musí by» ka¾dá in¹talácia vytvorená v súlade s platnými normami obsiahnutými v smernici ATEX, tzv.

Identifikácia a hodnotenie rizika výbuchuAby sme si mohli vybra» dobré metódy ochrany rastlín pred explóziou, musíme identifikova» a rozpozna» aj jej najslab¹ie miesta. V aktuálnom predmete vykonávame tzv posúdenie nebezpeèenstva výbuchu v èase vykonania. Táto skutoènos» je stupòom súboru v¹etkých odporúèaní pre spoloènos» zapojenú do projektu. Po ich zavedení sa vytvorí koneèné hodnotenie rizika výbuchu alebo dokument na ochranu pred výbuchom.

Minimalizácia rizika výbuchuNa konci obmedzenia rizika výbuchu sa v navrhovaných zariadeniach pou¾ívajú také rie¹enia, ako sú: antistatické alebo vodivé nábojové údaje pre filtráciu, elektrické a neelektrické zariadenia s osvedèením ATEX, namontované riadiace a meracie zariadenia a uzemnenie.

Minimalizácia úèinkov výbuchuV podstate nie je mo¾né vylúèi» riziko explózie na jeden koniec. V súlade s po¾iadavkami oboch smerníc ATEX sa preto v in¹taláciách pou¾íva ochrana proti výbuchu.

Dodávky odstraòovania prachu a centrálneho vysávania sa vyrábajú v ¹týle "na kµúè". Vy¾aduje, aby odborníci prevzali plnú zodpovednos» za komplexnú realizáciu ka¾dého investièného obdobia - od návrhu, cez výrobu v¹etkých komponentov systému a¾ po montá¾ a uvedenie do prevádzky novo in¹talovanej in¹talácie.

Úspora prostredníctvom optimalizácieOsobitný dôraz bol kladený na optimalizáciu filtraèných zariadení z hµadiska energetickej úèinnosti, ako aj úèinnosti odstraòovania prachu. Títo µudia slú¾ia ¾elanému finanènému výsledku a predov¹etkým prispievajú k ochrane prírodného prostredia na¹ej krajiny.

Efektívne a tie¾ veµmi úèinnéFiltraèný materiál má najväè¹í vplyv na efektivitu a je jedným z prvkov, ktoré sú ¹etrné k prírode a sú urèené na zber a centrálne vysávanie. Správne zvolený, zaruèuje vysokú èistotu prachu bez toho, aby ste sa museli stara» o pracovné podmienky. To je dôvod, preèo si ho in¾inieri v¾dy vyberajú pre investíciu.