V akom veku je najlep ie otehotnie

Mnohí µudia sa èudujú, aký je správny vek na otehotnenie. Existujú ¾eny, ktoré by sa chceli uchádza» o die»a vo veku 18 rokov, kým skôr. Väè¹ina v¹ak uprednostòuje sústredi» sa najprv na finanènú stabilitu, vhodného partnera, pohodlný ¾ivot, slovo materiálnych zariadení, ktoré umo¾nia efektívne a pohodlné vychovávanie die»a»a. Samozrejme, ¾e dobrý názor má samozrejme v¾dy trvalý charakter. Menovite vek. Mô¾eme sa v¹ak cíti» psychicky nepripravení na kàmenie die»a»a, aby na¹e telo dobre vedelo, aký starý je tento vek, a neskôr sa zhor¹uje.

SliminazerSliminazer - Najnov¹ia technológia spaµovania tukov!

Z biologického hµadiska je najvhodnej¹í èas pre die»a, ktoré sa narodí ¾eních, 18 a¾ 25 rokov. Predtým, dámske telo tie¾ neexistuje dostatoène vyvinuté, èo mô¾e ma» za následok potrat a narodenie màtveho die»a»a. Av¹ak neskôr, po dosiahnutí veku 35 rokov, sa zvy¹ujú pravdepodobnosti ochorení súvisiacich so zhor¹ením genetického kódu, ako je syndróm Downovho syndrómu.

Ak hµadá správny vek na otehotnenie, je to pre biológiu. V práci v¹ak vyzerá, ¾e 20-roèné dievèatá dokonèia ¹túdium (alebo sú polovica z nich, práve zaèínajú pracova», e¹te nemusia ma» konkrétneho partnera, ale ak si ich nechajú, nie sú si istí, èi s ním chcú strávi» zvy¹ok svojho ¾ivota. Okrem toho nechcú obmedzi» svoje krásne mladé roky obrovským záväzkom, ktorým je ma» die»a. Neobviòujte za to zdravé ¾eny a obviòujte ich z nedostatku materského in¹tinktu. Toto sú priame reakcie, ktoré sú spôsobené zmenami vo svete okolo nás. Preto aj napriek tomu, ¾e pozorovanie biologického èasu je také vá¾ne, nemali by sme zabúda», ¾e to nie je, ale urèuje, èi sa rozhodneme otehotnie» alebo nie. Po prvé, obaja budúci rodièia by mali vyjadri» takúto tú¾bu ma» potomka. Zároveò je potrebné aspoò základnú materiálnu stabilitu a vedomosti, ¾e nestratíme prax v úspe¹nom tehotenstve. Je neprijateµné, aby sa ¾ena rozhodla, ¾e chce posilni» môj vz»ah s mojím priateµom. Takéto metódy, preto¾e len zhor¹ujú situáciu medzi ¾enou a mu¾om.

Vá¾ený pane, realita je taká, ¾e poµský systém nám umo¾òuje obmedzi» èas na tehotenstvo. Je tie¾ pravda, ¾e dobrý vek na to, aby som vstúpil do bytia, chcem to isté skôr, teoreticky, tým lep¹ie. Nezahàòa skutoènos», ¾e die»a by malo by» kµúèom k láske medzi dvoma µuïmi a nie zmyslom pre povinnos».