Uzemnenie elektroskopu

Na domácom trhu je èoraz viac spoloèností, ktoré svojim klientom poskytujú profesionálne konsekutívne tlmoèenie a veµa µudí vie, èo vlastne sú. V najjednoduch¹ích termínoch je konsekutívna interpretácia tá posledná, ¾e tlmoèník je veµmi blízky k reèníkovi, pozorne poèúva v¹etky svoje výpovede a po ich vytvorení sa ich sna¾í èo najviac vzda». V prekladoch tohto modelu prekladatelia veµmi èasto pou¾ívajú správy, ktoré vznikli poèas reèi.

Konsekutívne tlmoèenie je v súèasnosti systematicky nahradené simultánnym tlmoèením, ktoré sa rozhodne zaoberá väè¹ím záujmom. Konsekutívne tlmoèenie mo¾no najèastej¹ie nájs» napríklad na vysoko ¹pecializovaných stretnutiach alebo na be¾ných cestách.

Veµmi delikátna móda v blízkom trhu konsekutívne tlmoèenie sa robí najmä pre µudí s ich vysokou cenou, aj preto, ¾e je veµmi »a¾ké nájs» dobrých prekladateµov, ktorým by sa ponúkli slu¾by tohto modelu na uspokojivej úrovni. Veµkou hodnotou prekladov tohto typu je èasto to, ¾e na ich vytvorenie je potrebný jeden prekladateµ bez ¹peciálneho vybavenia.

Konsekutívne tlmoèenie je oproti v¹etkým okolnostiam veµmi trápne a komplikované dielo, ktoré chce od prekladateµov veµký pocit a také dokonalé vyuèovanie cudzích jazykov. Vplyv nemô¾e na chvíµu zadr¾a», aby sa na¹lo konkrétne slovo v na¹ej hlave. Konsekutívni tlmoèníci sa tie¾ musia pochváli» mimoriadne atraktívnou pamä»ou, preto¾e si musia zapamäta» text, ktorý hovorili hovorcovia. V prípade zlo¾itej¹ích prekladov z úzkych oblastí musia by» prekladatelia dobre pripravení e¹te pred zaèatím jednoduchej práce, èo je presne a veµmi dlhé a »a¾ké. Ak ste dobrý prekladateµ, vyberte si odborníkov, ktorí sa ¹pecializujú na veµké oblasti.