Udr iavanie poriadku v oblasti majetku

®e ste sa aktívne spolu s jednoduchým celú rodinu, viete, ako nepríjemné a koµko úsilia to stojí udr¾iava» poriadok v dome. Denná stieranie kurèa, udr¾iava» vhodnú vlhkos» alebo zber peµu z krajiny. Je pravdepodobné, ¾e namiesto vysávaèe, ktoré budete musie» èaka» na izbu na objednávku a integrova» do zásuvky (a niekedy aj kábel je príli¹ krátky!, Mo¾no budete chcie» investova» do prvých vysávaèov, ktoré sú postavené na hrade a vykonáva» funkciu v¹etkých týchto troch zariadení.

Takéto zariadenia nadobúdajú èoraz dôle¾itej¹iu pozíciu na domácom trhu. Centrálny vysávaè je zariadenie, ktoré sa skrýva v rámci vá¹ho domu a zaèína pripojením dlhej rúry k urèitým zásuvkám. Sací systém cez kanály umiestnené vo vnútri stien prená¹a neèistoty do centrálnej jednotky, tj: vysávaè. Neèistota a vzduch sa vyliali z budovy.

Nemusíme sa obáva», ¾e náhodou zasiahne dôle¾itej¹ie veci, stratíme ich nav¾dy. Systém zastaví veci v kontajneri, ktoré nepou¾ívajú vlo¾ený filter.

Montá¾ tohto modelu systému, ktorý uµahèuje èistenie, nemusí prechádza» budovami, ktoré sa práve budujú. V blokoch, ktoré u¾ stoja, sa v zostave pou¾ívajú podkrovné alebo in¹talaèné kanály.

Pou¾itím takéhoto zariadenia zvy¹ujeme hodnotu na¹ej existencie nielen pomocou zariadení, ktoré ¹etria èas. Tam je potom jedineèný materiál pre alergikov. Centrálne vysávaèe umo¾òujú zbavi» sa väè¹iny roztoèov a vá¹ho peµu, ktoré sú príèinou alergií. Vzduch v dome je lep¹í a cirkulácia sa zvy¹uje.