Tmavo modre vlasy

Moja neter predov¹etkým má rád hranie s vlasmi, mô¾ete ju zdvihnú» niekoµko dní, hrebeò a vytvori». To je v skutoènosti zaoberajú ten rovnaký, ¾e aby sa ubezpeèil, v¹etko vyzeralo dokonale ohybnou jeden mô¾e polo¾i» desa»krát, to v¹etko v ¾iadnom okamihu pripnú» na vlasy príslu¹enstvo vlasy, alebo nie je zapojený do kolíky. Najdrah¹ie ¹kolské ¹tatistiky a zaoberanie sa s nimi. Jej nová tvorba, princezná Joker, bola dodatoène originálna a musela ma» dokonalé úèesy a obleèenie. Na zaèiatku ma matka zamotala s páperkami s stuhami namontovanými v nich. Potom táto krásna dievèina povedala nie, nie, a tie¾ nie raz. Budem sa pozera» ïaleko v izbách ... áno, to zaèalo. ©tyridsa»pä» minút filmovania a ich modelovanie. Vyzerala krásne ako kráµovná. A ako sa to stalo s aristokratmi, rýchlo zmenila názor. Nezohµadòuje skutoènos», ¾e od zaèiatku pracovného èasu je viac ako dve hodiny. Prekvapivo .... totálne zmenili predstavy, a jej ¹týl je trochu znelo èo takto "noooo, nemám chcêêêê, ako aristokrat nepamätá, èo väè¹ina z slú¾ku." Vyna¹la nový úèes, prilepila si vlasy na ko¾u voµnej koky. Vzhµadom k tomu, ako som písal vy¹¹ie, teraz zisti» v ré¾ii vlasy zároveò posledný sme i¹li veµmi hladko. Jej matka z nejakej strany ma, za pár minút dokonalá.

Najlep¹ie vlasy pre dievèatá