Stredne dlhe vlasy

Môj bratranec miluje hra» si s vlasmi, mô¾ete ho v¾dy pohladi», èisti» a vymyslie». To je tie¾ naozaj vstrebáva, ¾e ak chcete, aby v¹etko vyzeralo krásne, mô¾ete da» jeden prámik tucet alebo tak krát, na nejakú dobu pripojíte sponky na vlasy, alebo klip na to. Najviac tú¾i ¹kolské knihy a organizova» sa k nim. Jej nedávna tvorba Princess Joker je stará a zábavná a potrebovala perfektný úèes a ¹aty. V poradí èísel, mama má pletené jej veµa copánky s luky. Po chvíli krásny jedenás»roèný povedal, ¾e nie, nie, ani raz. Budem vyzera» kraj¹ie v kuèery .... tak to zaèalo. Pol hodiny natáèania a písania. Vyzerala nádherne ako jediná princezná. A keï sa teda spája s princeznami, rýchlo si to rozmyslel. Nesmie by» znepokojený skutoènos»ou, ¾e na zaèiatku predstavenia uplynuli menej ako dve hodiny. Zrazu ... úplne zmenil my¹lienku, a vo svojom prejave to znelo takmer toµko "nieeee, nemám rád, v ktorom si nepamätám aristokratov, èo je veµa jej otrokyne". Vyna¹la nový úèes, pripnula si vlasy vo vedomí voµnej koky. Na¹»astie, ako sme vytvorili vy¹¹ie, sme u¾ zruèní v pripínaní vlasov, tak¾e posledná vec ¹la naozaj rýchlo. Jej matka, na mojej strane, bola vytvorená od ïal¹ích dvadsiatich momentov.