Smernica eu 2009 28 my

Smernica EÚ Atex stanovuje základné po¾iadavky, ktoré musia spåòa» v¹etky výrobky, ktoré sa majú uspokoji» v blízkosti potenciálne výbu¹ných atmosfér. Súvisiace ¹tandardy funkène s informáciami definujú ¹pecifické po¾iadavky. V rámci interných predpisov, ktoré sa vykonávajú v niektorých èlenských ¹tátoch, sú regulované po¾iadavky, ktoré nie sú ¹pecifikované smernicou ani vnútornými normami. Vnútorné predpisy nesmú by» v rozpore s ustanoveniami smernice, ani sa nesmú sprísòova» po¾iadavky stanovené smernicou.

Smernica Atex bola zahrnutá v opatrení na minimalizáciu rizika spojeného s pou¾itím akéhokoµvek úèinku v rozmeroch, v ktorých mô¾e ¾i» výbu¹ná atmosféra.Výrobca nesie plnú zodpovednos» za urèenie, èi urèitý výrobok podlieha posúdeniu spolupráce s normami atex a upraví daný výrobok na tieto èasti.Na úspech výrobkov, ktoré sú vybrané v zóne nebezpeèenstva výbuchu, sa po¾aduje schválenie Atex. Táto nebezpeèná zóna je zaèiatok súèasného priestoru, kde sa vyrábajú, pou¾ívajú alebo skladujú látky, ktoré mô¾u v spojení so vzduchom vytvára» výbu¹né zmesi. Najmä kvapaliny, plyny, prach a èokoµvek horµavé sú prispôsobené imunite takýchto látok. Mô¾u to by» napríklad benzíny, alkoholy, vodík, acetylén, uhoµný prach, drevný prach, zinkový prach.Vykonáva výbuch, keï veµké mno¾stvo energie pochádzajúce z úèinného zdroja zapálenia dosiahne výbu¹nú atmosféru. Po spustení po¾iaru ide do explózie, ktorá výrazne ohrozuje µudský rast a zdravie.