Simultanny preklad olsztynu

Zameriava sa na veµa rôznych konferencií, zahàòajú obyvateµov z rôznych médií a vychádzajúcich z bohatých krajín, èo znamená, ¾e èlovek vie a hovorí rôznymi jazykmi. Poèas konferencie sa v¹etci chcú presne dozvedie» v¹etko, èo je dôvod, preèo existuje forma konferenèného tlmoèenia.

Takáto línia je formou tlmoèenia, poèas rozhovoru sú úèastníci umiestnení na slúchadlá a hlas lektora prichádza k nim, èo vysvetµuje presne hovorený text, moderovanie hlasu podµa originálu.Prekladateµ v¾dy hovorí v èíslach.V porozumení konferencie rozli¹ujeme niekoµko spôsobov takýchto prekladov a samozrejme:- po sebe nasledujúcich - preklady po vystúpení reèníka,- simultánne - súèasne s hovoriacim reèníkom,- relé - medzi dvoma jazykmi pou¾itím tretieho jazyka,- retour - výcvik v materinskom jazyku pre iného,- pivot - pou¾íva» jeden zdrojový jazyk pre ka¾dého,- cheval - jeden vplyv na jednom stretnutí hrá v dvoch kabínach,- symetrický systém - keï úèastníci poèúvajú preklady v menej-vybraných jazykoch,- ¹epot - preklad hovorí do ucha úèastníka konferencie, ktorý pracuje v prekladateµovi,- posunkový jazyk - simultánne tlmoèenie do znakovej reèi.Ako je mo¾né, ¾e tlmoèníci nie sú funkèné a nie toµko wymaj± ¹iroká znalos» prekladateµov zúèastni» týchto prekladov musí ma» veµa skúseností, veµkú prax tie¾ veµmi dobre vysporiada» s inými typmi prekladov.Najèastej¹ie v¹ak poèas prekladu prekladatelia prekladajú postupným tlmoèením alebo sedením v kabíne pomocou súèasnej metódy.Èasto v televízii mô¾eme venova» pozornos» takýmto prekladom pri rozhovoroch a stretnutiach.V¹etky informácie poskytuje prekladateµ veµmi systematicky a podrobne, niekedy prekladateµ musí dokonca prenies» text s rovnakou tonalitou hlasu a naozaj visí hlas ako reèník.