Rakovinu prsnika

Rastúca informovanos» lekárov, ako aj ¾ien v oblasti vèasného zistenia nádorov vrátane iných chorôb reprodukèného systému zvý¹ila popularitu rôznych typov gynekologických vy¹etrení. Jednou z kµúèových otázok tohto druhu, ktorého návrhom je zablokova» alebo potvrdi» chybu, je kolposkopia.

Skú¹ka potom spåòa kolposkopy. Sú to isté optické zariadenia, ktoré dobre fungujú pri vèasnej diagnostike predrakovinových stavov, pri detekcii infekcií HPV alebo infekcií pohlavných orgánov. Tým, ¾e kolposkopy sa mô¾e pohybova» od 10 do 40 krát väè¹í sledovanom priestore sa vyznaèuje vysokou presnos»ou - oveµa silnej¹í, ne¾ ostatné zariadenia, prijaté v gynekologických testov. Pozorovaná oblas» je na monitore zobrazená vo vysokom rozlí¹ení, aby doktor dokázal skontrolova» obraz poèas vy¹etrenia. Ak sa objavia ru¹ivé zmeny, lekár mô¾e pou¾i» kolposkop, aby odobral vzorku a odovzdal ju do dôkladnej¹ích laboratórnych testov. Èo to je obzvlá¹» prestí¾ne, preto¾e napriek obrovskému rozvoju technológie pou¾ívané v medicíne príli¹ neskoro zistená rakovina je stále menej nádeje na nejaké o¾ivenie. Ïal¹ou výhodou pou¾ívania tohto zariadenia je skutoènos», ¾e pravdepodobne zaznamená sledovaný film v podstate fotografie alebo video produktu. Kupuje to na pravdivé sledovanie ¹tudovanej oblasti ihneï po jednom vy¹etrení a prenose zaznamenaného materiálu na pacienta. Mnoho ¾ien sa obáva pravidelných testov. Najèastej¹ie je posledný strach z detekcie ochorenia a mo¾nej bolesti, ktorá bude prítomná poèas samotného vy¹etrenia. Zvý¹ila povedomie o vyu¾ití moderných metód v medicíne alebo výskumu rovnakých kolposkopom alebo nových nástrojov hraných v gynekologickej oblasti výskumu urèite pomô¾e jediný skutoèný rozsah posun stres spojený s otázkou, ktoré by zabránilo veµa nepríjemných následkov.