Protipo iarny ventil mercor

Bezplameòový odvzdu¹òovaè je jedlo, ktoré bráni vnikaniu plameòa do miestnosti. Táto jedna zóna výbuchu je zablokovaná uzatváracím ventilom.

Flameless venting je spôsob ochrany procesných zariadení pred ¹kodlivými úèinkami výbuchu. Ako súèas» bezplameòového odvzdu¹nenia sa tlak výbuchu na povrchu prístroja zni¾uje na urèitú úroveò. Ak tlak dosiahne prednastavené èíslo, potom dôjde k otvoreniu vykladacích panelov alebo klapiek odolných voèi výbuchu. Pri ich otvorení sa organizuje nadmerný tlak, plameò a nespálený a spálený výrobok.Metóda bezplameòového odvzdu¹òovania mô¾e v zásade ¾i» v uzavretých priestoroch, preto¾e po¾iarne výrobky nebudú prenika» do chráneného zariadenia.Existuje niekoµko nových typov zariadení, ktoré mô¾u by» potrestané v rozsahu bezplameòového odvzdu¹òovania. Ide teda najmä o trojvrstvovú bezpeènostnú dosku a jednovrstvový odµahèovací panel.Trojvrstvová bezpeènostná doska je príli¹ ochranná proti nadmernému tlaku alebo vákuu tým, ¾e uvoµòuje výbuch.Úlohou jednoplo¹ného odµahèovacieho panelu stojí kamery z dôvodu explózie, ktorá je pri zmieròovaní výbuchu. Hµadá aplikáciu v cyklónoch, filtroch, silách atï. Jedlo sa úspe¹ne pou¾íva aj v izoláciách, v ktorých sa skladá z malého pracovného tlaku. Jednovrstvový odµahèovací panel sa pou¾íva v smere potravinárskeho a farmaceutického priemyslu. Pravdepodobne sa vyvinie v sanitárnej oblasti aj poèas sterilizácie. Miska sa pravdepodobne vyèistí pomocou metódy SIP / CIP