Projekt bezpeeneho domu

Bezpeènos» je príèinou v ¹irokom zmysle, ka¾dý aspekt vá¹ho ka¾dodenného ¾ivota. Ka¾dý deò pri»ahujeme bezpeènostné stanoviská, ¾ijeme s elektrickými aktivitami? Samozrejme, ¾e nie. Neotáèame v¹ak ka¾dý deò v byte, zaka¾dým kontrolujeme elektroin¹taláciu a dôslednos» jej ovplyvòovania.

Vivese Senso Duo Oil 2

Uzemnenie je èiastoène viditeµné pre bezpeènos» pou¾ívania, ako aj pre správnu èinnos» ¹iroko chápaného elektrického systému. Èo sú to?Ochranné vodièe sú vodièe, ktoré tvoria predmet elektrifikovaný s úlohou a pri tejto technike je náboj neutralizovaný. Ochranné uzemnenie je ochrana pred úrazom elektrickým prúdom.Dva be¾ne pou¾ívané sú PE a PEN, tj PE (ochranný vodiè u¾itoèný v dne¹ných in¹taláciách TNS a PEN (ochranný nulový vodiè u¾itoèný v TNC alebo TNCS in¹taláciách.Existuje choroba systému TNC, ¾e PEN súèasne vykonáva funkciu neutrálneho a ochranného vodièa. Èo znamená niè nové, keï tento proces funguje a v jednofázových sekvenciách cez neho prechádzajú celé zá»a¾ové prúdy a v trojfázových systémoch je vystavený za»a¾eniam vyplývajúcim z asymetrie vo vz»ahu.Bez ohµadu na pou¾itý kábel, nie sú tam ¾iadne vtipy v inscenáciách so ¹týlom, musíte by» jemní. Slávne príslovie "elektrikár nie je tikanie", ¾e v reálnom svete sa neodrá¾a.Ako u¾ viete, ako sa postara» o va¹u bezpeènos», stojí za to sa tie¾ nauèi» s výsledkami, ktoré priná¹a.Najèastej¹ím dôsledkom nedostatoènej ochrany in¹talácie alebo jej zlyhania je zásah elektrickým prúdom.Vedeli ste, ¾e prúd prúdu v µudskom tele s intenzitou viac ako 70 plánov je akútny na to, aby bol?Ako mô¾ete ukonèi» paralýzu s trendom?V najkrat¹om mo¾nom prípade, dokonca aj smr», iné konce sú zástava srdca, popáleniny, strata vedomia, svalové kàèe alebo èiastoèné pálenie tkanív.