Prijem u zubara

Veµmi èasto sa dozvedáme o dielach, ktoré v koneènom dôsledku vedú µudí k tomu, ¾e majú prevzia» potvrdenie z obchodu. Av¹ak pre be¾ného chleba jedla tento doklad alebo jeho chyba nemá najmen¹í význam. Nakoniec zaplatí rovnakú sumu za nakupovanie, bez ohµadu na to, èi bude ma» potvrdenie, alebo nie. Av¹ak pre druhú èas», t. J. Predávajúceho a tak majiteµa obchodu, je to mimoriadny rozdiel. Vystavenie potvrdenia znamená, ¾e nákup zákazníka je vyrovnaný s titulom ¹tátnej pokladnice.

Povinnos» vystavi» potvrdenieAk v¹ak nevyèerpá potvrdenie, u¹etrí na tom, preto¾e nebude schopný uhradi» posledný nákup a v¹etky peniaze vynalo¾ené zákazníkom sa dostanú do vrecka. Táto ïal¹ia mo¾nos» nie je povolená a veµká. Z tohto dôvodu musí by» povinnos» umiestni» pokladnicu v obchode. Pre túto sumu by ste mali da» v¹etky nákupy mu¾ov a nevyhnutne da» zákazníkovi potvrdenie. Mohlo by sa sta», ¾e nákupná budova sa dostane pod kontrolu z finanèného titulu bez toho, aby bola súèasne, ale v okamihu, keï nevydáme potvrdenie, alebo hor¹ie, kupujeme nákupy hneï za sumu, ktorú zvá¾ime vá¾ne problémy. Existuje veµa finanèného trestu za to, ale nie pre majiteµa obchodu, ale aj pre predávajúceho. Preto je potrebné ma» na pamäti, ¾e pri vytváraní kompozície sme povinní uvies» pokladnicu, a to aj vtedy, keï sa zamestnávateµ rozhneval a nariadilo inak. V prípade kontroly bude predávajúci potrestaný za nespravodlivé správanie.

Daòové únikyTak¾e keï zaènete nakupova», musíte vedie», ¾e v nej musí by» fi¹kálna pokladnica. Pokladòa v obchode je naozaj nevyhnutná, rovnako ako materiál, ktorý poskytneme. Bez toho istého alebo bez toho druhého, obchod nemô¾e ¾i». Sila registrovaných príjmov v konkrétnom obchode, väè¹í zisk z obchodu a to, èo tie¾ ide ïaleko k dani. Preto nie je pravdepodobné, ¾e by bolo rie¹ením nedostatku hromadných príjmov. Dane zaplatí v¹etkým a v¹etko sa poèíta s daòovým titulom. A tak dane z príjmov nie sú tak obrovské, ako je mo¾ná sankcia za to, ¾e sa nevyberá daòová suma. Je to tak veµké mno¾stvo pokút, nestojí za to riskova». Mô¾eme naozaj len urobi» veµa veµa, ne¾ sme predpokladali.

Výber dobrej pokladniceJe dôle¾ité, aby pokladnièná pokladòa a pokladnièná pokladòa boli vhodné pre blízke skladu, preto¾e výber pokladníc je veµký. Existujú rôzne fi¹kálne pokladnice. Vybrali sme si ten správny, ktorý zva¾uje spôsob a výhodu obchodu, ktorý budeme realizova». V tomto obchode sa vezmú do úvahy viacerí predávajúci, viac peòa¾ných spotov je oznaèených a teda aj viacerých pokladní. V projekte hµadania dobrého fi¹kálneho nástroja stojí za to, ¾e hµadáte rôzne názory na internete zadaním do vyhµadávaèa sloganu "cash register shop".