Prakticke matematicke zruenosti

Veµa zamestnancov z rôznych faktorov sa kvalifikuje v prospech mimo vlastnej krajiny. Neodli¹uje ich v¹ak v tom, ¾e nemajú v pláne by» identifikovaní s poµskou ¹tátnou príslu¹nos»ou, alebo èi nemajú zmysel vraca» sa do svojej krajiny. & Nbsp; Existujú aj µudia, ktorí v zahranièí plánujú kúpu nehnuteµnosti, ktorá sa bude prenajíma». ¥udia, ktorí pracujú mimo Poµskej republiky majú mo¾nos» po¾iada» o hypotéku v Poµsku, potom nielen obchod pozemku v na¹ej krajine, ale aj hra» svoje mo¾nosti. Je v¹ak jednoduché, ¾e chcú vykonáva» niekoµko ïal¹ích podmienok ako ¾eny, ktoré sú zamestnané v Poµsku.

Po prvé, niektoré banky vám umo¾òujú poda» ¾iados» o hypotéku len µuïom, ktorí pracujú na platbe zarobenej hotovosti na bankový úèet poµskej banky. Ako viete, niekedy je to nemo¾né, preto¾e iné spoloènosti uskutoèòujú prevody len na osobné úèty obleèené v miestnych bankách, alebo pri výstavbe ¹ekov. V takýchto prípadoch by ste mali po¾iada» o dodatoèný dôkaz o va¹om silnom príjme. Okrem toho existuje viac po¾iadaviek na vlastný príspevok pre µudí pracujúcich za múrom vo výnimoèných skupinách. To je dôvod, preèo, pre µudí pracujúcich mimo krajiny, ale zvyèajne v rámci Európskej únie, banka zvý¹i hodnotu poµského príspevku na 20% cien nehnuteµností (pre poµských zamestnancov hodnota poµského príspevku k cieµu na rok 2014 je iba 5%, zatiaµ èo pre formujúce sa krajiny. v Amerike - hodnota vlastného príspevku bude 50%.

Banky mô¾u samozrejme po¾adova» preklad dokumentov potrebných na vyzdvihnutie hypotekárneho úveru, tzn. Rodného listu, dokladu potvrdzujúceho výber knihy u majiteµa, sobá¹neho listu. Preklad hypotekárneho úveru je mo¾né objedna» v prekladateµskej agentúre ¹pecializujúcej sa na ekonomické a ¹pecializované preklady. Ponuka kancelárií mô¾e by» umiestnená na online kartách, ako aj po kontaktovaní vybraného prekladateµa. Banky, ktoré nevy¾adujú dokumenty potrebné na získanie úveru na bývanie, sú Nordea a Deutsche Bank.