Prachove zberaee pilin

Zberaè prachu vyrobený v súlade so smernicou atex (kolektor rastie vo filtraènej, vyprázdnenej forme s re»azovým dopravníkom, je urèený pre malé a ¹iroké odpra¹ovacie zariadenia s mo¾nos»ou roz¹írenia v perspektíve.

«a¾¹ie frakcie suroviny sú hlavne oddelené v expanznej komore zberaèa prachu. Odpra¹ovacie produktu, ktorý je smerovaný cez re»azový dopravník namiesto rotaèného ventilu spôsobí vypudenie beztlakových výrobku na vonkaj¹ej strane filtra.

Poèas be¾nej prevádzky je pra¹ný vzduch nasmerovaný cez hlavný potrubie. Potom sa prachový vzduch usadzuje v zberaèi prachu. Na vstupe do filtra sa nachádzajú spätné ventily, ktoré sú k dispozícii v poradí ka¾dodenného chodu zberaèa prachu. Uzavretie klapky je dobré tým, ¾e vypnete ventilátor odsávania.

Keï sa vzduch nachádza vo vstupnej komore zberaèa prachu, roztiahne sa, èo spôsobí, ¾e veµké frakcie spadnú do spodnej èasti lievika. Materiál zozbieraný v náleve na zachytávanie prachu sa prená¹a cez re»azový dopravník na prijímanie materiálu. Pod bodom zberu materiálu je otoèný ventil, ktorý spôsobuje, ¾e výrobok je odtlakovaný mimo zberaè prachu. Frakcie, ktoré sa okam¾ite nezapadli na dno filtra, sú nasmerované na filtraèné objímky. Po priechode filtraènými vreckami prichádza èerstvý vzduch do výpustného kanála zo zberaèa prachu.

Na hlave v¹etkých modulov je regeneraèný ventilátor s výkonom 1,1 kW alebo voliteµne 2,2 kW, ktorý èistí sácky vytvorením prúdu vzduchu so spätným smerom prúdu podµa in¹talovanej sekvencie. Regeneraèný motor ventilátora má brzdu, ktorá zabraòuje usadzovaniu ventilátora po zastavení, èo umo¾òuje maximálnu úèinnos» èistenia a minimalizáciu úrovne hluku. Hlavne regeneraèný ventilátor je umiestnený na 50 Hz prevádzku, ktorý je schopný 1,1 kW motor. Mô¾ete v¹ak maximalizova» úèinnos» ventilátorov èistenia a¾ do 60 Hz, èo je zabezpeèené voliteµnými motormi s výkonom 2,2 kW. Filtraèné vrecká v zberaèi prachu sa èistia v priebehu svojej èinnosti (on-line aj po jeho off-line.