Praca ako prekladateu poeitaeovych hier

Prekladateµ je postava s filologickým vzdelaním, ktorá vïaka znalosti dvoch alebo viacerých jazykov doká¾e prelo¾i» ústny výraz alebo text zo zdrojového jazyka do cieµového jazyka. Prekladateµský proces si kladie nielen vedomosti o umení a umení textu, ale aj mo¾nos» komunikatívnej artikulácie jeho podstaty v ïal¹om jazyku. Preto okrem jazykovej kompetencie v profesii prekladateµa dobre orientovanej v úzkej ¹pecializácii je potrebné ma» k dispozícii rozsiahle informácie a schopnos» rýchlo získa» vedomosti a prax. Okrem vysokých vecných kompetencií musí prekladateµ tie¾ vzbudi» dôveru na oboch stranách komunikácie.

Tlmoèníci uµahèujú komunikáciuTlmoèník sa zastaví uµahèením komunikácie prekladom posunkového jazyka alebo posunkového jazyka, èo zabezpeèuje konverzáciu medzi dvomi partnermi, ktorí v tomto jazyku nemô¾u vies» rozhovor. Medzi prekladateµskými slu¾bami vo Var¹ave, pokiaµ ide o tlmoèenie, je obzvlá¹» populárne simultánne a konsekutívne tlmoèenie. Simultánnos» je priebe¾né urèovanie bez vopred pripraveného textu, ktorý sa vykonáva spolu so stanoviskom predná¹ajúceho. Veµké stretnutia a konferencie sú najobµúbenej¹ou situáciou, keï sa pou¾íva simultánne tlmoèenie. Prekladateµ zostane v zvukovo izolovanej kabíne, kde poèúva reè hovorcu cez slúchadlá a zároveò vytvára svoj preklad, ktorý sa stal úèastníkom podujatia poèúvaným cez hlasové slúchadlá.

Konsekutívne tlmoèenie menej známeKonsekutívny tlmoèník má trochu zjednodu¹enú úlohu, preto¾e si v¹imne reè pomocou ¹peciálneho nahrávacieho systému a potom hovorí hovoriacim slovom v cieµovom jazyku. Akonáhle bol absolútny spôsob ústneho prekladu. Je to technológia, ktorá je nahradená simultánnym tlmoèením, ktoré sa vïaka ¹irokým technológiám stáva èoraz obµúbenej¹ím. Konsekutívne tlmoèenie sa prejavuje a bude dôle¾ité, preto¾e v dôsledku oneskorenia v èase potrebnom na zaznamenanie výpovede je dlh¹ie reprodukova» pôvodný text v cieµovom ¹týle. Interpersonálne funkcie potrebné pre tlmoènícku kanceláriu sú dokonalá pamä», vynikajúca schopnos» sústredi» sa a schopnos» pracova» pod tlakom.