Pokladoa 2015 80

U¾ na zaèiatku jedinca samotného, mali by sme jasne uvedomi», ¾e µahostajnos» a neschopnos» plni» konkrétny dátum povinného preskúmania na¹ej pokladnice absolútne trápne má za následok, ¾e je potrebné vráti» tzv úµavu od svojej kancelárie (Marie nákupu. Stojí za zmienku, ¾e tento druh sankcií sú vystavené daòovníkov, aký druh to isté v poradí troch rokov od okamihu záznamu inauguraènej sa nevyrába - vo väzbe k sebe a v stanovenej lehote - aplikácie v hotovosti za povinné in¹pekcie. Povedzme tie¾, ¾e takéto preskúmanie vykonáva správna slu¾ba.

Nepochybne by povinné preskúmanie pokladnice malo by» vytvorené minimálne ka¾dé dva roky. Musíme sa stále stara» o to, èo tieto dva roky znamenajú pri implementácii. Pre presný výpoèet sa musí pova¾ova» za východiskový bod, to je deò, keï sa skutoène uskutoènila pokladnica alebo deò technickej kontroly.

Takto sa daòoví poplatníci, pri nákupe hotovosti, mô¾u (a dokonca by mali vzia» do úvahy - v súvislosti s potrebou preskúma» - dvojroèné obdobie od okamihu fiskalizácie zariadenia. Samozrejme, táto fiskalizácia funguje ¹pecializovaná na posledný trend servisného technika. Zo zmien sa samotný fi¹kalizaèný proces zakladá na konkrétnom zaèiatku daòového modulu pokladnice.

Preto si pred zakúpením pokladnice stojí za to vedie», èo je autorizované servisné stredisko v poµskom centre, èo sa dá dosiahnu» zadaním vyhµadávacieho nástroja do príslu¹ného hesla, napr. "Pokladnièná slu¾ba".

Povinná kontrola pokladnice vytvára niekoµko vecí v tejto oblasti. Servisný technik najskôr vykoná audit z hµadiska stavu peèatenia daného pokladne. Spýta sa ich kompatibility so záznamami umiestnenými vo vnútri servisnej knihy. ©pecialista tie¾ kontroluje celkový stav pokladne. Vyhodnocuje základnú dosku, fi¹kálnu pamä» a fi¹kálny modul. Zároveò testuje aj správnu èinnos» displeja pre zákazníka. Okrem toho overuje program pokladnice a verziu tohto programu v súvislosti s dodr¾iavaním záznamov - opä» - v pokladni. Nakoniec servisný technik zadá oficiálny výsledok prehµadu - s mo¾nými po¾iadavkami a pozorovaniami - na èítanie servisu.Cena za prehliadku je od sto do dvoch stoviek zlotých - za jednu pokladnicu.

Ak sme túto celú operáciu urèili ako technickú kontrolu, mohlo by to by» trochu zavádzajúce. Preèo? Dôvodom je, ¾e poèas in¹pekèného obdobia sa skúmajú iba tie zariadenia, ktoré priamo platia za niè zvlá¹tne ako kontrola obratu. Toto je smer preskúmania.

Povinné preskúmanie pokladnice je teda nieèo, èo je starostlivo kontrolované a stojí za zvá¾enie.