Pokladniene kolky

Stojí za to doda», èo predstavuje servis registraèných pokladníc: fi¹káciu pokladnice, potrebné technické prehliadky, v¹etky opravy vykonané v záruènej dobe a po skonèení záruky a dodatoène potrebné údr¾bové úkony. Okrem toho je fi¹kálny pokladník zodpovedný za vstupy do servisných prác a oznamuje daòové zúètovanie do USA.

Registraèné pokladne Tarn ponúkajú svojim zákazníkom ïal¹ie slu¾by: ¹kolenia z oddelenia slu¾ieb registraènej pokladnice a navy¹e úµavu pri správnom programovaní obchodných mien a sadzieb PTU.

V rámci povinných technických prehliadok vykonáva servisný technik tieto èinnosti:- vyhodnocuje stav peèatí a ich súlad s titulkami v servisnej a servisnej dokumentácii,- kontroluje program registraènej pokladnice, jej verziu, súlad s údajmi v pracovnom a servisnom doklade registraènej pokladnice,- kontroluje správnos» prevádzky pokladnice, najmä v rozsahu vydávania daòových dokladov,- vyhodnocuje stav bývania v registraènej pokladni, fi¹kálnu pamä», platný board a fi¹kálny prvok jednoty so stavebnými dokumentmi,- kontroluje správnos» spotrebiteµského displeja,- výsledok preskúmania v súlade s výhradami je zaznamenaný v èl.

sviatok1. Nevyhnutné technické preskúmanie sa musí vykona» aj vtedy, keï u¾ívateµ registraènej pokladne pozastavil svoju prácu alebo z akéhokoµvek dôvodu prestal registrova» nákupy na daòovej sume, ale registraènú pokladnicu nezapísal.2. Poèas technickej in¹pekcie sa najskôr pou¾ijú tieto kon¹trukèné prvky pokladnice, ktoré sú zodpovedné za registráciu obratu a ktorých nesprávna ¾ivotnos» by mohla ovplyvni» nízky výpoèet daní. Preto v priebehu revízie servisný technik nehµadá chyby, ktoré spôsobujú fungovanie pokladnice, ani kontroluje, èi ostatné prvky zariadenia, ako napríklad mechanizmus zodpovedný za tlaè, napájanie - fungujú dobre. Zákazník mô¾e samozrejme po¾iada» servisného technika, aby skontroloval stav registraènej pokladnice a oznámil po¹kodené polo¾ky, prièom budú vykonané práce mimo technickej kontroly.