Pokladnieka v roku 2017

V súèasnej dobe sa v takmer ka¾dom podnikaní budeme stava» s poèítaèovým predajom. Základným vybavením tohto odvetvového ¹tandardu je preto fi¹kálna pokladnica bingo xl - zariadenie, ktoré zaberá príli¹ veµa úlohy zaznamenáva» obrat a dokonca aj vý¹ku dane, a to tak dobrú, ako aj DPH, na úspech maloobchodného predaja.

Prvým spoµahlivým modelom tohto zariadenia je fiskálna pokladnica ERC. Jedná sa o veµmi nízke zariadenie, ktoré má pomerne nízku pamä» RAM (kapacita sa pohybuje iba od osem megabajtov. Zvyèajne to bude trva» asi pä» rokov - po poslednej fáze by majiteµ mal kúpi» novú registraènú pokladnicu alebo jednoducho nahradi» fi¹kálny modul. K fiskálnej mene ERC mô¾ete pripoji» externé zariadenia, hoci nebudete môc» predáva» pomocou poèítaèovej aplikácie.

Medzi typmi ERC okrem iného sú známe prenosné kasína, ktoré sú známe ako mobilné registraèné pokladne. V¾dy sa pou¾ívajú v blízkych podnikoch, existujú v bazáre alebo bazáre, kde ich kompaktná veµkos» je veµkou výhodou. Jednoduché kazety s mierne ¹ir¹ími slobodami ne¾ prenosné modely sú tie¾ obµúbené. Nové zariadenia, ako napríklad váhy, mô¾u by» k nim pripojené.

Niè nie je modernej¹í typ zariadenia je pokladnica POS. Definujú poèítaèe, ktoré vyu¾ívajú záznam o obrate, ako aj implementáciu mnohých nových aktivít pozostávajúcich zo zberu jednotlivých produktov a ich predaja. Najjednoduch¹ie systémy POS sa zvyèajne zameriavajú na: fiskálnu tlaèiareò, klávesnicu, monitor (¹tandardný aj dotykový a poèítaè. Ak sa nachádzate, ale budete sa zaobera» roz¹íreným systémom, pokladnica mô¾e by» priradená takmer v¹etkým externým podporným zariadeniam.

Pokladòa POS je veµmi dobrou investíciou, preto¾e na rozdiel od ERC meny je mo¾nos» roz¹íri» pamä» RAM, nahradi» softvér nov¹ími a in¹talova» výkonnej¹í procesor. Stojí za zmienku, ¾e v poslednom prístroji je pokladnica prakticky nie samotnou registraènou pokladòou a tlaèiareò vydávajúca potvrdenie.