Pokladnice

http://sk.healthymode.eu/dr-farin-man-ucinne-chudnutie-pilulky/

Zodpovednos» chýb je µudská vec. To je tie¾ známe zákonodarcom, ktorí poskytli daòovým poplatníkom opravu nesprávne vydaných obchodných dokladov a vyhlásení bez toho, aby museli zná¹a» veµké následky. Táto mo¾nos» pretrváva av prípade registrácie predaja vo vý¹ke fi¹kálnej sumy. Ak sa teda pou¾íva na pokladnicu ako korekciu?

Pri predaji na situáciu fyzických osôb, ktoré nevykonávajú podnikateµskú èinnos» a jednorazových poµnohospodárov, je potrebné zaznamena» ka¾dú zmluvu na pokladniènú pokladnicu a doruèi» jej doklad. Výnosy sú vyjadrené v KPiR na základe pravidelných správ. Chyby vyskytujúce sa pri vydávaní daòových dokladov sa zvyèajne týkajú: sumy dane z tovaru a slu¾ieb, dátumu alebo vý¹ky predaja, poètu tovarov alebo slu¾ieb. Je tie¾ mo¾né, ¾e listy na pokladni, na ktorých sú zverejnené príjmy, spôsobia dôle¾itý a zlý dôkaz o uskutoènených nákupoch. Vïaka úspechu pri registrácii predaja na pokladni je veµmi namáhavé a chladné, ¾e transakcia napísaná na finanènú èiastku nebude vrátená alebo vylep¹ená pomocou funkcií viditeµných v aktuálnom nástroji. Do konca marca 2013 nebolo známe, èo by sa malo vykona» v prípade chyby vo fi¹kálnom úète. V èinnosti boli vyvinuté niektoré mechanizmy, ktorých podpora podporovali kancelárie, ale tieto aktivity boli neoficiálne. Od 1. apríla 2013 sme v rozhodnutí o fi¹kálnych pokladnicach na¹li záznamy, ktoré naznaèujú túto zále¾itos». Od apríla 2013 musia daòoví poplatníci, ktorí registrujú predaj s registraènými pokladniami, urobi» dve záznamy - záznamy o výnosoch a s»a¾nostiach a záznamy o zjavných chybách. Predpisy ne¹pecifikujú, ako by sa mali robi», popísa» a údaje, ktoré chcú v nich nájs». Obidva sú vybrané na opravu predajov zahrnutých v pokladni a druhá z nich bude uvedená v prípade vy¹¹ie uvedeného Chyby. Z dôvodu zru¹enia príjmu je potrebné vyplni» príslu¹ný záznam v registri chýb vrátane: hrubej hodnoty a dane zle registrovaného predaja, struèný opis príèiny a formy chyby spolu s pôvodným príjmom.