Pohlavny styk spravne

Pohlavie je samo osebe najdôle¾itej¹ie a najpravdepodobnej¹ie sféry dobrého ¾ivota. Je spojená nielen s telesnou fascináciou, ale aj s veµkou rados»ou. Pohlavie je plné zranenie a zdroj ¹»astného ¾ivota. Perfektne cementujte vz»ah a spojte partnerov. Ale èo robíte, ak máte problémy vo va¹ej sexuálnej sfére?

Oblas» vedy, èo je sexológia, prichádza s pozornos»ou. Táto vec sa zaoberá ¹irokým konceptom µudskej sexuality. Predmetom záujmu sexuológov sú m.in. sexuálne potreby, súvisiace poruchy a dokonca aj ich nevýhodu. Sexológia sa zameriava na sexuálny ¾ivot èloveka v sile sfér. Nie je to len o osobnostiach. Týka sa to aj psychiky, anga¾ovanosti a emócií, ako aj vz»ahov s ostatnými obyvateµmi a zvy¹kom sveta. Sexológia vyu¾íva v¹etky aspekty týkajúce sa µudskej sexuality. Táto èas» pochádza okrem iného z poznatkov z antropológie, medicíny, psychológie alebo sociológie.

Ako mám ís» sexologovi? Lekár by mal ís» µuïom, ktorí nemajú sex. Problémom, ktorý ho zabraòuje, je pravdepodobne nedostatok orgazmu, predèasná ejakulácia alebo erektilná dysfunkcia a tie¾ veµké zblízka. Na¹»astie, vïaka profesionálnej pomoci, zabudnete na intímne problémy raz a nav¾dy.

Na¹e sexuológ v Krakove je kvalifikovaný odborník, ktorý vyrie¹i v¹etky problémy s obtia¾nou odboru, ktorý je ¹etrný k sexuality. S mnohých rokoch ¹túdia, a to nielen obsahovo vás do uspokojujúce sex, rovnako ako pomoc pri rie¹ení problémov spojených s nedostatkom erekcie alebo orgazmu, poradi», ako sa chráni» pred otehotnením a pohlavne prenosných chorôb, a predov¹etkým umo¾òuje prekona» hanbu a ukáza», ako významnú je úspe¹ný sexuálny ¾ivot.