Pecializovane norske preklady

Webová stránka je prehliadkou v¹etkých spoloèností, preto musí by» dobre prezentovaná a obsah by mal by» známy µuïom zákazníkov. Ak je ponuka obmedzená na zákazníkov, ktorí ¾ijú v iných krajinách, potom je lokalita µahko pou¾iteµná v urèitej jazykovej verzii, najmä v niekoµkých.

Slu¾ba v stavebníctve musí by» prispôsobená potrebám ka¾dého ¹peciálneho pou¾ívateµa. Stojí za to zvá¾i» nad jazykmi, v ktorých sa uká¾e va¹a ponuka, aby bola µahká pre v¹etkých. Okrem toho displej nesmie obsahova» ¾iadne chyby alebo opomenutia, tak¾e nechajte preklad vykona» profesionálom.

Takéto znaèky urèite zahàòajú tie, ktoré vytvárajú webové preklady, a to aj z poµ¹tiny do cudzích jazykov a naopak. Pomocou jednej takejto spoloènosti by ste sa nemali obáva», èi bude prelo¾ený obsah dobre prepojený. Okrem toho, aj keï je obsah stránky vybraný v textovom súbore, bude tie¾ µahko prelo¾ený.

Èo je dôle¾ité, keï sa takáto úloha prekladateµskej agentúry zdá by» taká, ¾e prekladatelia berú do úvahy marketingové mechanizmy aj ostatné trhové podmienky. Vïaka tomu sa obsah stránok prelo¾ených do konkrétneho jazyka nezobrazí ani umelo, ani kli¹é. Preto mô¾ete oèakáva», ¾e ponuka bude nároèná nielen v be¾nej jazykovej verzii, ale aj v súèasnej, ktorá bude odlo¾ená.

Ak je v¹ak akcia prelo¾ená priamo z webovej stránky, prekladatelia si tie¾ zachovali formátovanie. Je µahké prelo¾i» text, ktorý je zlo¾ený v tabuµke alebo na grafe, alebo slu¾bu iného grafického ekvivalentu.

Okrem toho kancelária vyvíja a celú ¹truktúru súboru HTML pre novú jazykovú verziu, podobne ako posledná navigácia, ktorá sa objaví na stene, ktorá by mala by» prelo¾ená. V poslednom cvièení, pri výbere iného jazyka, si mô¾ete by» istí, ¾e na tomto mieste nebudú ¾iadne technické problémy.