Oran ove zakaznicke slu by pre spoloenosti

Ak ste majiteµom akéhokoµvek miesta predaja alebo stravovania, viete veµmi dobre, ¾e rýchlos» slu¾ieb èloveka je jednou z najdôle¾itej¹ích výziev, ktoré musíte splni». Mo¾no ste v¹ak nikdy nehádali, ¾e veµkým nápadom tohto prvku je nielen rýchlos» prípravy zmluvy, ale aj zavedenie objednávky do tímu a zúètovanie v pokladni.

Ak je vá¹ dom vybavený normálnymi alebo niekoµkými pokroèilými alebo zastaranými pokladòami, potom posledný rozsah znaène predl¾uje dobu zákazníckeho servisu, ktorá presne prevádza do jeho plnenia, a jeho o¹etrenie zo slu¾ieb, ktoré poskytujete!Na svadbe je e¹te viac vybavenia na trhu a stravovací priemysel mô¾e stá» e¹te viac technologicky vyspelých rie¹ení, ktoré priamo ovplyvòujú situáciu poskytovaných slu¾ieb! A s touto misiou, ktorá zahàòa ukonèenie zlep¹ovania kvality gastronomických slu¾ieb, vám slú¾ime. Zaoberáme sa jedným z najrozvinutej¹ích predajcov èa¹níkov a barmanov - program Gastro Pos Demo.Jeho vyu¾ívanie nie je len intuitívne, ale stále pripomína postavenie na starom pokladni, tak¾e µudia nebudú ma» »a¾kosti s prispôsobením sa nedávnym rie¹eniam! Okrem toho celý program vytvára v dotykovom systéme jednoduchý a najdôle¾itej¹í, oveµa rýchlej¹í výber objednávky. Identifikácia èa¹níka je tie¾ charakteristická znaèným technologickým pokrokom a jednoduchos»ou obsluhy, preto¾e nastáva zadaním správneho kódu pre daného zamestnanca alebo jednoducho pomocou ¹peciálnej magnetickej karty.Program Gastro Pos & nbsp; je definitívny "musí ma»", ak chcete poskytova» slu¾by zákazníkom na naj¹ir¹ej svetovej úrovni! Gastro Pos sa pou¾íva a oceòuje v mnohých vynikajúcich jedálòach a komfortných baroch! Tak¾e si nemyslite, ¾e kedykoµvek dlh¹ie a va¹e potreby, aby sa va¹e miesto zvý¹ilo na vy¹¹iu úroveò!