Opelenie borovice

V obchodných a výrobných halách zamestnanci èasto pou¾ívajú stroje, ktorých práca spôsobuje emisie malých, roztrie¹tených èastíc, ktoré majú tendenciu poprá¹i» miestnosti. Dlhodobá práca v opeµovaní je urèite veµmi »a¾ká pre zdravie zamestnancov. Niektoré typy opeµovania majú toxické úèinky na µudský systém. Okrem toho nepriaznivé úèinky opelenia na zamestnancov zhor¹ujú ich efektívnos» v ich práci. Príle¾itostne sa prach uvoµòuje aj z horµavých alebo výbu¹ných plynov, prachu a výparov, ktoré mô¾u spôsobi» výbuch, ktorého produktom je pravdepodobne strata ¾ivota alebo zdravie.

Aby sa tomu zabránilo, je potrebné zabezpeèi» odpra¹ovacie zariadenia. Odsávaè prachu alebo priemyselné odpra¹ovanie je mechanizmus, v ktorom sa z miest odstraòuje prach, výfukové plyny a iné priemyselné výpary, ktoré sa rozpú¹»ajú vo vzduchu. Odpra¹ovacie zariadenia chcú existova» cielene, a to z dôvodu uplatòovania pravidiel bezpeènosti a ochrany zdravia a ochrany zdravia pracovníkov. Koniec odpra¹ovacích zariadení je lokálny odsávaè. Mali by by» pripojené èo najbli¾¹ie k zdroju opelenia, aby sa s kontaminantmi zaobchádzalo v zmysle ich tvorby. Týmto spôsobom sa nebudú ¹íri» do plnej miestnosti. Okrem odstránenia prachu zo vzduchu, tento priemyselný odvzdu¹òovací systém zabezpeèuje recirkuláciu. Odsávacie zariadenia zahàòajú rie¹enia, ktoré obmedzujú emisie ¹kodlivých èastíc a prachu do atmosféry.

Pri výbere a prevádzke priemyselného odpra¹ovacieho systému by ste mali ma» niekoµko veµmi dôle¾itých pravidiel. Po prvé, jednotlivé prvky odpra¹ovacieho systému nemô¾u generova» elektrostatické náboje - ten súèasný bol najjednoduch¹í, ktorý by viedol k explózii horµavých plynov. Ventilaèné kanály, ktoré vstupujú do in¹talaèného tímu, musia by» postavené z tém, ktoré sú obzvlá¹» odolné voèi korózii a oderu. Zvlá¹» dôle¾itá je súèasne aj tesnos» spojov. Vïaka tomu pracuje metóda efektívnej¹ie, pracuje s vysokou úèinnos»ou a pravdepodobne bez dlh¹ieho výpadku dáva oveµa dlh¹ie. Netesnosti sa vyvíjajú v produkte erózie, èo mô¾e vies» k veµkým problémom vo fungovaní systému, tak¾e musia ¾i» èo najrýchlej¹ie.