Ohrozenia stredomorskej zony

Nonacne

Vzhµadom na nedávnu skutoènos», ¾e v krajinách Európskej únie platili nové bezpeènostné predpisy, bolo rozhodnuté o harmonizácii nariadení. Boli zavedené po¾iadavky ATEX, na ktoré sa odkazuje v prípade potenciálne výbu¹ných oblastí a príslu¹enstva pre knihu v posledných zónach. Úèelom týchto zmien je minimalizova» riziko alebo v¹etky jeho eliminácie, ktoré sa vytvárajú s pou¾itím úèinkov v oblastiach, kde mô¾e by» ohrozený výbuch, t. J. Zóny EX.

EX po¾iadavky, a v pravom slova zmysle smernice definuje po¾iadavky, ktoré musia spåòa» výrobok, ktorý je urèený pre nasadenie v prostredí s nebezpeèenstvom výbuchu. Hlavným cieµom tohto procesu je zjednoti» postupy zhody zariadení a ochranných systémov v nebezpeèných zónach súèasných a zabezpeèi» ich voµný priebeh na základe Európskej únie.Toto pravidlo platí pre v¹etky elektrické a neelektrické zariadenia a ochranné systémy, ktoré sa budú pou¾íva» v oblastiach s rizikom výbuchu. Po¾iadavky ATEX sa vz»ahujú aj na bezpeènostné, riadiace a regulaèné zariadenia, ktoré sa budú pou¾íva» mimo potenciálne výbu¹ných atmosfér. Nepotrebujú ma» nezávislé funkcie, ale pridávajú k bezpeènému fungovaniu nástrojov a ochranných ¹týlov, ktoré sa tam budú pou¾íva».Smernica tie¾ definuje metódu preukazovania súladu výrobkov s výhradami ATEX. Výrobky, ktoré tieto ¾elania vykonávajú, t. J. Normy harmonizované so zásadou, musia a musia presadi» správne po¾iadavky. Pou¾ívanie noriem nie je nevyhnutné, ale samotný postup dodr¾iavania pravidiel. Ide tu o súlad so zásadou, ktorú vytvorila lieèiteµská spoloènos» na základe oznámenia vydaného Európskou komisiou. Výnimky sa mô¾u vyskytnú» aj v prípade elektrických spotrebièov kategórie tri a neelektrických zariadení kategórie 2 a 3.Ak hµadáte pre tieto prípady mô¾e zaruèi» problém zhody v tomto prípade na výrobcu zariadenia bez úèasti povereného orgánu. Chcie», v¹ak, oni sú tie¾ pova¾ované za výrobcu bude povinné pre uzatvorenie takéto veci na trh svoj produkt.Pokiaµ ide o dôle¾ité po¾iadavky, ide o certifikáciu elektrických a neelektrických zariadení, je mo¾né samo-osvedèi» po¾iadavky na miesta výroby a ovplyvni» krajinu Európskej únie v povinnom a základnom systéme.