Odpra ovacie a kabschove zberaee prachu

https://art-rovex.eu/sk/

Zberaèe prachu mô¾u by» jednou z najväè¹ích skupín priemyselných zariadení. Vïaka ¹irokej ¹kále aplikácií, mô¾u zrá¾aè v mechanickom systéme, systém tie¾ ranu stlaèeným vzduchom.Priemyselné zberaèe prachu sú zberaèe prachu, ktoré sa pou¾ívajú prakticky v ka¾dom odvetví, v ktorom sa vyskytuje problém so zneèistením vzduchu, ktorý vzniká poèas výroby.

Tento veµmi vyhµadávaným tzw.modu³owe lapaèe prachu, ktoré sa pou¾ívajú hlavne v oblasti dreva a nábytku, dokonale realizova» svoju osobu a »a¾bu rôznych druhov prachu, napr. Plasty, papier, atï .. firiem, ktoré tvoria tieto nástroje majú jednoduchú mo¾nos» aj veµkých celkov schopný operova» celé výrobné haly, ako aj slabé stacionárne èasti, ktoré sa pre niektoré stroje pou¾ívajú jednotlivo.Priemyselné zberaèe prachu s malými rozmermi (tzv. Zásobník sú ïal¹ím prejavom tých hodnôt, ktoré musia by» napísané. Napriek ich relatívne malej veµkosti definujú celý filtraèný priestor. V umení dokonale konzultujú so starými a jemnými prachmi. Tie¾ ako separátory kazetového prachu pracujúce s nízkou koncentráciou prachu.Zariadenie väè¹í (napr. Cyklóny sa pou¾ívajú najmä technológií, v ktorej je znaèné mno¾stvo prachu, erózie, napr. V energetike, vo výrobe stavebných hmôt, v koksovacie pece, odlievanie, uhlie, atï.Mô¾u vykonáva» vo výbu¹nej atmosfére, èo znamená, ¾e sú vyrobené v súlade so smernicou ATEX. Hlavné pou¾itia boli piliny, drevené hobliny, brúsny prach s pilinami iných materiálov, tzv. olejová hmla, zváracie výpary atï.Najnov¹ie zberaèe prachu s modulárnou kon¹trukciou sa vyznaèujú silnou in¹taláciou a multifunkènými funkciami. Pri hµadaní slu¾by, spôsobu vyprázdòovania a èistenia filtraèných objímok je mo¾né pou¾i» inú formu.Priemyselné zberaèe prachu plnia významný problém: umo¾òujú vám udr¾iava» cestu výrobnej haly a hygieny a v zime v recirkulaènom ¹týle získa» spä» teplý vzduch.