Novych technologickych rie eni

Pri zaèatí výstavby domu stojí za zvá¾enie in¹taláciu nového vákuového systému. Centrálne vysávaèe sú systémom, ktorý nahrádza tradièné vysávaèe. Je zalo¾ený na centrálnej èasti, ktorá je najdôle¾itej¹ou èas»ou in¹talácie. V strednej èasti je zvolený motor a nádoba na prach. Táto hodnota robí tlak.

Toto odvetvie organizmu je definované v spojenom mieste, ktoré zaberá vonkaj¹ia stena, preto¾e vzduch bude cez neho vyná¹aný. Slu¾ba takejto in¹titúcie nie je bolestivá a zlo¾itá. Centrálne vysávaèe majú tie¾ sacie hrdlá a sacie potrubia ukryté v stenách budovy alebo v podlahách a stropoch. Rúry sú ukonèené plechovkami, ktorým sú vystavené sacie hrdlá. Sací hrdlá napájajú vysávaè. Takéto zásuvky by mali by» umiestnené v ka¾dom dome. Vysávanie sa vykonáva hadicou s hmotnos»ou do 3 kg. má priemernú då¾ku 10 metrov a je pripojený k danej zásuvke. Centrálne vysávaèe sú dôle¾itej¹ie z tradièných, ale majú mnoho výhod. V prvom rade sú lep¹í pre ka¾dého, preto¾e neèistý vzduch je hodený do domu. Nemô¾ete poèu» hluk vysávaèa, preto¾e zarába veµa z miestností, ktoré sú vysávané. Najèastej¹ie sa in¹taluje v gará¾ach, hospodárskych budovách, pivniciach alebo podkroviach. Najnov¹ie jednotky majú úroveò hluku 68 decibelov. Vo vzduchu tie¾ nie je prach a »a¾ký zápach. To dokazuje, ¾e je to u¾itoèné pre alergikov, preto¾e nepou¾íva peµ v budove. Hadica, s ktorou vysávame, je dvakrát tak sladká ako starý vysávaè. Centrálne vysávaèe sú veµmi úèinné, preto¾e odsávanie je stále silné, ale neoslabuje ani v prípade, ¾e je k dispozícii celý kontajner. Kontajner, v ktorom sa odpadky akumulujú, sa vyprázdòuje v priemere 4 - 5-krát roène. Okrem toho sú centrálne vysávaèe veµmi stabilné a µahké. By» takýmto systémom vysávania znamená veµa pomoci pri èistení miestností.