Noena lekarska pomoc pre banachu 1

Predpokladajme, ¾e potrebujeme okam¾itú lekársku pomoc. Nie, ¾e má svoje telo a preto, ¾e máme veµké problémy s poµskou psychikou, nie je dôle¾ité, èi sme sa dobrovoµne prihlásili k psychiatri, alebo ¾e ich vlastné obµúbené v mysli pre svoje vlastné èiny alebo zdravie. V ka¾dom prípade, náv¹teva psychiatra, to isté, keï v úspechu blahom v¹etkým ïal¹ím ¹pecialistom, si vy¾aduje primerané prípravy.

Prvý termín pre psychiatra bude úplný rozhovor. Budeme musie» rozpráva» o na¹ich vlastných problémoch, keï zaèali, keï ich pochopili a ovplyvnili. Práve vtedy, keï sa rozbijeme, schopnos» dôverova» inej osobe o chorobách, ktoré nás trápia, je veµmi jednoduché. Preto premý¹µajte o tom, èo chceme poskytnú» lekárovi. Samozrejme, nevytvárame spomienky na to, aby sme skryli niektoré na¹e s»a¾nosti od psychiatra, naopak. Aby lekár mohol pomôc» v sumách, musí vedie» èo najviac o ka¾dom okamihu súvisiacom s príchodom na¹ich problémov, tak¾e bude potrebné pamäta» na v¹etky mo¾né fakty spojené s mentálnymi zmenami. Nemali by sme sa ani prekvapi», ak psychiatra v nejakom prvku po¾iada o rozhovor s èlenmi na¹ej skupiny a mu¾ov.

Pred prvým dátumom u psychiatra musíte tie¾ prehodnoti» svoju súèasnú stravu, lieky a lieèby. Napríklad akútnej otravy metylalkoholom alebo záva¾né infekcie mô¾u za cieµ vytvori» depresia, záva¾né nedostatky vitamínu B1 mô¾e da» psychózu, B12 spôsobuje ospalos» a sny, chronickej bolesti a hluku, a ¾il a mô¾u spôsobi», precitlivenos» na fyzickej a psychickej hojdaèky. Psychiatr, v zmysle získania dôle¾itého a ¹irokého obrazu zdravotného stavu pacienta, rozhodne, ¾e za¹le osobu, ktorá sa má lieèi», na ïal¹ie testy. Navy¹e si mô¾e objedna» ïal¹ie testy od neurológov alebo internistov a prírodné a moèové testy mô¾u by» potrebné. V mnohých prípadoch bude potrebné vykona» skenovanie hlavy, ktoré uká¾e úplný obraz o mo¾nej novosti v in¹talácii lebky.