Nerezovy krajae

V podnikateµských a domácich oblastiach je èasto potrebné zní¾i» nieèo na rovnomerné, tenké plátky. Je to spôsobené hlavne mrazenými mäsami, syrmi a chlebom, ale stane sa, ¾e krájaè sa pou¾íva aj na iné úèely, ako dôkaz pre rezanie zeleniny alebo výrobkov, keï ich potrebujeme z hµadiska tenkých plátkov.

V závislosti od toho, èo si myslím, ¾e rozreza» na krájaè, je dodávaný v profesionálnej èepeµ - hladká alebo zúbkovaná. Zúbkované je urèený pre rezanie chleba, ktorý sa bude µahko "hrýz»" vo svojom návrhu a vykonáva» rovnaké rezy, a to aj pri rezaní mäkkého, èerstvý chlieb. So zmenou, pokiaµ ide o mäso a syry, chceme predov¹etkým vysoké, rovné rezy, ktoré sú rezané µahko a bez väè¹ej námahy. Do posledného konca, pou¾ívame krájaè s dobrou, ale veµmi intenzívne okraje, ktoré zvláda dobre s tvrdými, veµmi »a¾ké, keï sa údenín a syrov.

Krájaè 310P Maga je presný rezací stroj, vhodný najmä pre kluby stravovanie a obchody. Odovzdáva ho výrobca kvôli jednoduchým veµkým silám a ovládaniu. Vïaka týmto zlúèeninám ka¾dý po prvom tréningu s oddelením bezpeènosti a ochrany zdravia, sa mô¾u pripoji» veci s krájaèe a slú¾i» svojim u¾ívateµom mäso alebo syr nakrájame na plátky jednoduché. Krájaèe dobré vlastnosti umo¾òujú úzke dohodu s veµkými dávkami krájanie mäsa alebo syry, pri nízkom podiele nákladov na energie a zamestnanca. Tento krájaè rastlina mô¾e výrazne u¹etri» èas raz venovanú krájanie surovín na plátky. Okrem toho je rozsah frézy s nastaviteµnou hrúbkou rezu, aby odkroiæ hrúbke rovnajúcej sa plátok alebo zní¾i» ¹unku na tenké, takmer priehµadné plátky, keï je elektrina chcel na dôkazu v prípade surových ¹unky, ktoré sa konzumujú iba nakrájané hrubý papier.