Neplodnos v krakove 29 novembra

PsorilaxPsorilax - Zlepšite stav Vašej pokožky a vyhrajte s psoriázou!

Neplodnos» je zvyèajne obrovská dráma pre páry, ktoré hµadajú die»a. Uvedomujúc si ich najväè¹í sen, tú¾ba ma» deti sa zastaví. Táto fáza pravdepodobne bude ma» nepriaznivý vplyv na dopravný vz»ah. Preto napriek »a¾kostiam stojí za to bojova» za prístup k tejto téme. Neplodnos» mô¾e ¾i» veµa, ale len správna diagnóza poskytne odpoveï, èi man¾elka hµadajúca die»a má príle¾itos» prekona» tieto hry.

Diagnóza neplodnosti sa otvára s anamnézou, ktorú doktor robí s párom hµadajúcim die»a. Je to rovnako dôle¾ité, preto¾e problém neplodnosti sa týka aj ¾ien, ako aj mu¾ov. Poèas rozhovoru ¹pecialista kladie veµké mno¾stvo otázok, vrátane tých, ktorí sú intimí. Lekár sa okrem iného pýta o spôsobe ¾ivota, chorobách z minulosti a liekoch. Aby sme sa pripravili na takýto rozhovor, stojí za to zisti», èi na¹i rodièia alebo starí rodièia mali podobné problémy a èi sme stratili rôzne choroby, ako je cukrovka. Keï lekár zhroma¾dí v¹etky potrebné informácie, získa názor na potrebné testy. Stojí za zmienku, ¾e èlovek by mal by» prvý, kto podstúpi diagnostiku, preto¾e rýchlo odstráni neplodnos». Staèí urobi» posledný test spermy. Jeho úspe¹ný pár mô¾e ís» u¾ 24 hodín po testovaní. Prvým obdobím v osobe je kontrola hladiny hormónov, ktoré sa vyskytujú poèas reprodukcie. Táto otázka zvyèajne ide ráno, preto¾e pacient chce ¾i» na pôste. Jeho výrobok prezentuje lekár, ktorý rozhodne s párom. Súèasné ¹tádium sa vykonáva aj u mu¾ov, keï vy¹etrenie spermiami nepreukázalo ¾iadne abnormality. Ïal¹ím krokom je vytvorenie zobrazovacích testov pre ¾enu. Ich charakter je posudzova» pravidelnos» reprodukèných orgánov. Je obzvlá¹» dôle¾ité, keï osoba v minulosti spoèívala v operácii.

Èasto mnohí ¹pecialisti odporúèajú, aby ¾eny sledovali cyklus pred navrhnutím inej metódy výskumu. Jeho ochrana mô¾e poveda» veµa o povahe problémov s neplodnos»ou.