Neplodnos u dvojeiat

Neplodnos» u mu¾ov je spôsobená predov¹etkým malou pohyblivos»ou spermií, nízkou kvalitou spermií alebo poranením pohlavných orgánov. Najèastej¹ie neplodnos» je výsledkom zlej kvality spermií, t. J. Zní¾eného poètu spermií (lacno ako 20 miliónov v 1 ml alebo ich zní¾enej pohyblivosti.

Dôraz na posledné je, okrem iného, sexuálne prenosné choroby a prehriatie semenníkov (èasté pou¾ívanie sauny, tesné a bezvetrové spodné prádlo. Niekedy je neplodnos» spôsobená po¹kodením semenníkov alebo defektov v produkte z minulých infekcií alebo zranení. To je niekedy chyba v semenách zrelých spermií a niekedy aj úplná neplodnos». Reprodukcia mô¾e by» ovplyvnená ochorením srdca, oblièkami a pµúcami.

lieèbaPrvým krokom v práci s mu¾skou neplodnos»ou je zmena vá¹ho ¾ivotného ¹týlu. Urèite pomô¾e s fyzickou aktivitou a opustením stimulantov, napríklad alkoholu. Skupina spermií priaznivý vplyv diéte s nízkym obsahom tuku, bohaté na zeleninu a akcie a poskytova» telo vitamínu C. A tie¾ v prípade neplodnosti je spôsobené hormonálnymi poruchami sa odporúèa, aby hormónov pacienta. Ob¹trukcia defektov ciev konèí v jednotlivých chirurgických prípadoch.

príèinyNeplodnos» mô¾e zahàòa» aj genetické pozadie. Stojí za to pozrie» sa na starostlivos» zvyèajne v prípade, keï ¾ena má niekoµko potratov z úradnej moci. Èasto dochádza k zní¾eniu plodnosti z abnormalít chromozómov. Tie¾ tvorí rovnakú kategóriu génu pre cystickú fibrózu. Dôvodom neplodnosti je tie¾ prejs» mumpsom. Toto ochorenie detstva u mladých chlapcov mô¾e by» veµmi nebezpeèné. A¾ po 1/3 z mu¾ov po dosiahnutí sexuálnej zrelosti mô¾e vyvola» zápalové opuchy semenníkov, èo mô¾e spôsobi» neplodnos». Pohlavne prenosné choroby sú rovnako nebezpeèné. Infekcie spôsobené Chlamydia trachomatis alebo Mycoplasma hominis mô¾u dokonca vies» k trvalému neplodnosti.Za zmienku stojí aj tím Kallman. Ide o genetickú poruchu, ktorá sa vyznaèuje nedostatkom alebo zmiznutím zápachu a niekedy oneskoreného pubertu. ¥udia postihnutí touto poruchou sú veµmi jemné semenníky, penis a jednoduché hladiny testosterónu. Pacienti s testikulárnou hladinou nad 2,5 cm majú indikáciu na lieèbu.