Nehody na koreule 3

Príèiny prípadov sa pravidelne skúmajú, aby sa zní¾ilo riziko ich opätovného zavedenia. Výsledky výskumu jasne ukazujú, ¾e príèiny nehôd sú èasto veµmi odli¹ným spôsobom dohµadu nad podstatou bezpeènosti strojov. Problémy spojené s nesprávnym pou¾ívaním a prevádzkou strojov sa objavujú v urèitom èase poèas ich ¾ivotnosti. Platí pre posledný krok ¹pecifikácie, ako aj pre návrh, výrobu, prevádzku, údr¾bu, modifikáciu atï.

Certifikácia strojov trpí plánom odstránenia nebezpeèenstiev, ktoré mô¾u vzniknú» na pozadí práce. Stroje, ktoré prijímajú pou¾ité certifikáty, sa testujú a testujú na èitateµnos». Jednotlivé èasti a podzostavy sú testované. Zásada ¾ivota je analyzovaná a sú popísané, aby uµahèili µuïom v oblasti vlastného majetku od in¹titúcií a zariadení. Potreba ma» osvedèenia prostredníctvom údajov o stroji a príslu¹enstve spoèíva predov¹etkým v predpisoch EÚ: platné smernice, vnútorné predpisy atï.

Zamestnanci dôvery a pracovnej hygieny majú mo¾nos» zúèastòova» sa na ¹tudijných a cvièeniach od úrovne certifikácie strojov. Znalosti, výskumy a kusy získané poèas existencie takýchto kurzov a tréningov zvy¹ujú rozhodujúci pokles percentuálneho podielu nehôd v súvislosti s prácou, obe smrteµné a iné. Úèas» na pretekoch a cvièeniach v oblasti certifikácie strojov a príslu¹enstva priná¹a majiteµom celú ¹kálu výhod. Vzdelaní zamestnanci sú zárukou správneho pou¾ívania strojov a dodr¾iavania pravidiel bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci.