Napriklad logisticky system

®iadna veµká servisná spoloènos» nemô¾e vyústi» bez efektívneho logistického oddelenia. V závislosti od charakteru èinnosti vytvorí súbor tohto kruhu rôzne bunky, ktoré sú vyhradené: skladovanie tovaru, jeho doprava, plánovanie a nákup. Veµké mno¾stvo informácií, ktoré sa odosielajú poèas tohto procesu, vás donúti pou¾i» IT rie¹enia. IT infra¹truktúra, ktorá sa získava v logistike, je najmä: elektronické zariadenia, internetové siete, prijímaè GPS a ¹pecializovaný softvér, ktorý vzniká zhroma¾ïovaním v¹etkých informácií.

V súèasnosti sa papierové faktúry èoraz menej pou¾ívajú a vymieòajú sa s elektronickými verziami. Preto je dôle¾ité pou¾íva» internet alebo len internú sie» v názve, ktorý umo¾òuje krátky prenos dát. Príkladom softvéru, ktorý sa úspe¹ne pou¾íva v logistike, je metóda ukladania WMS. Jeho pozíciou je zlep¹i» v¹etky procesy, ktoré sú v procese riadenia výsledkov v sklade. Tento systém poskytuje základné informácie o stave stavu skladu a vïaka ¹peciálnym nástrojom mô¾ete skontrolova», kde je daná skupina produktov v¾dy. Ïal¹ou výhodou ukladacieho systému WMS je príle¾itos» pre zamestnanca vytvori» ¹títok, ktorý bude pridaný k danému produktu. Tento ¹títok bude obsahova» veµa ïal¹ích informácií, ale jeho tvorba je plne automatizovaná, pokiaµ ide o jeho výkon nie sú po¾adované odborné znalosti. Systém WMS umo¾òuje dodatoènú kvantitatívnu kontrolu, ktorá spoèíva v kontrole súladu objednaného a dodaného sortimentu s aktuálnym obdobím. Umo¾òuje vám naplánova» prepravu tovaru tak, aby bol èo najkrat¹í v sklade. Pri výbere dobrého spôsobu ukladania wms je potrebné poznamena», ¾e poskytuje mo¾nos» importova» a exportova» informácie z druhých spôsobov, ktoré podporujú podnik. Informaèné technológie v súèasnosti zohrávajú kµúèovú úlohu v logistike spoloènosti. Tieto rie¹enia budú diametrálne vidie» v logistických skladoch, kde je pohyb produktu tie¾ zaneprázdnený, v súèasnosti sa uskutoèòuje odosielanie a prijímanie sortimentu. Preto, aby boli v¹etky procesy efektívne a koordinované, stojí za to èerpa» z tímu WMS.