Nakup registraenej pokladne 2015 krok za krokom

Zaèali ste vlastné podnikanie alebo roz¹írili svoje obzory pre rôzne oddelenia? Perfektné! Pravdepodobne teraz pri¹iel bod kúpi» poknet pokladòa, a ste zvedavý, èi mô¾ete oèakáva» vrátenie peòazí.Mám veµké a zlé správy. Odpoèítanie kúpnej ceny z registraènej pokladne je dodatoèné len pri zakúpení prvej registraènej pokladnice. Nemô¾ete sa spolieha» na pomoc pri úspechu druhej alebo inej daòovej pokladnice.

Dôvody na prijatie pomociMo¾no najprv o tom, èo vám umo¾òuje kúpi» pokladòu. A tak:- mô¾ete odpoèíta» DPH zavedenú v súète pokladnice,- mô¾ete zapoèíta» výdavky na èiastku na daòovo odpoèítateµné náklady,- mô¾ete odpoèíta» 90% èistej ceny zariadenia, ale nie viac ako 700 PLNZnie to dobre? Musíte dodr¾iava» urèité podmienky, aby ste získali takéto bonusy. Tu sú:- nákup a fi¹kalizácia registraènej pokladne musí by» vykonaná predtým, ako zaène povinnos» registrácie registraèného registra,- musíte uvies» miesto, kde je pokladnica in¹talovaná, do vedúceho daòového úradu do 7 dní od okamihu jeho vyúètovania,- je potrebné pou¾i» na centrálami va¹ej dane - informova» o hodnote peòazí a kde ich pou¾íva». Vo vyhlásení musí by» tvrdý PRED záznamov (najskôr deò vopred- mali by sa vykona» prvé a kontrolné kontroly,- v¹etko sa týka platenia za peniaze a platby za koneènú platbu,- mali by ste zaèa» zaznamenáva» do ¹tatutárneho titulu.Èo keï, ako ste zdaniteµná osoba, ktorá je odstránená z daòových diel alebo záznamov sú predmetom obchodovania s vyu¾itím pokladne? Namiesto toho, aby odpoèet mô¾ete získa» náhradu.musíte:- zaèa» zaznamenáva» najneskôr v príslu¹ný deò- predlo¾i» vy¹¹ie uvedené vyhlásenie o hodnote registraèných pokladníc a miesta pou¾itia,- predlo¾i» správu o umiestnení pokladne,- zaplati» celok za pokladnicu.

dizajnA musíte pou¾i»:- meno, priezvisko a meno daòovníka,- adresové údaje,- daòové identifikaèné èíslo,- v prípade daòových poplatníkov poskytujúcich slu¾by osobnej a nákladnej dopravy cestujúcich a nákladnú dopravu - informácie o veµkosti preukazu na vytvorenie cestnej dopravy taxíkom a registrácii a boènom èísle taxíka, v ktorom bola in¹talovaná registraèná registraèná pokladòa.Náhrada je a¾ do 25. dòa ¾iadosti daòovníka.Náhrada za odpoèítanie nákupných nákladov z pokladnice sa uskutoèòuje v èase 3 rokov od dátumu zaznamenania:- prestanete pou¾íva» pokladòu, v dne¹nej dobe prestanete podnika»,- bude otvorená likvidácia,- bude zvá¾ený konkurz,- predaj podniku alebo domu a nástupca transakciu neuspokojuje.