Nakup pokladne 2015 gofin

V roku 2015 sa objavili nové produkty na úèely pou¾ívania pokladnice. Spolu s nariadením podpísaným 4. novembra 2014 sa roz¹írila skupina podnikateµov, ktorí po¾adovali kúpi» pokladnicu.Fiskálna pokladòa bez dôvodu na vrchole maloobchodného predaja vytvára nových predajcov v ¹truktúre dodávky a predaja slu¾ieb.

Ak hµadáte dodávku, potom odteraz bude ma» pokladòa dodávateµ parfumov a toaletných vôd. Tovar dodaný do lietadla nie je v òom zahrnutý. Podniky, ktoré poskytujú také slu¾by ako dodávka: kvapalný plyn, výrobky, ktoré sa mô¾u získa» vo forme motorových palív alebo ich prídavných látok, prípojné vozidlá, prípojné vozidlá, motory, tabakové výrobky, alkoholické nápoje, rádiové zariadenia, telefón, komunikácia, Na disky CD a DVD, ako aj kazetové pásky, magnetické pásky a diskety sa vy¾aduje aj pokladòa. Toto je navy¹e spôsobené nosièmi èíselných dát a analógových dátových skladov, keï sú biele.V prípade ponúkania slu¾ieb sa objavili oveµa viac ako v prípade doruèenia. Pokladòa, bez ohµadu na hraniènú maloobchodné ide teraz ïalej: opravy motorových vozidiel, automobilov a mopedov (vrátane opravy pneumatík, Kolesá, ich presvedèenie, protektorovanie a regeneraèné, technickej kontroly a testovania vozidiel, prepravy cestujúcich a ich bato¾inu taxi starostlivos» lekárske slu¾by poskytované ¹pecialistami a zubármi a slu¾by kaderníckych, kozmetických a kozmetických slu¾ieb. Stravovacie slu¾by poskytované veµkými polo¾kami (vrátane sezónnych a stravovanie tie¾ musia ma» fi¹kálnu pokladnicu bez dôvodu predajného úveru. Je zaujímavé, ¾e táto skupina zaèala tieto právne prostriedky (napr. Ponuka slu¾ieb právnika, ale okrem slu¾ieb ponúkaných notári.Pokladnica, bez ohµadu na vrchol maloobchodného predaja, sa vz»ahuje iba na maloobchodný predaj alebo predaj, v ktorom fyzické ¾eny nekonajú. Ak sú tieto typy iba spoloènosti, in¹titúcie a predajné miesta v uvedených rozsahoch, nie je potrebné ma» registraèný poklad.Musíte ma» to, ¾e zákon platí pre v¹etkých vymenovaných, a nielen nových, daòových poplatníkov. Na úspech daòových poplatníkov, ktorí nemali ¾iadnu povinnos» registrova» predaj prostredníctvom pokladnice, je potrebné zakúpi» fi¹kálnu registraènú pokladnicu s frontom roku 2015, vykona» jej fi¹kalizáciu a predlo¾i» ju v názve. Trpíte za posledné dva mesiace.