Modna prehliadka coco chanel

Táto sobota sa uskutoènila show najnov¹ej zbierky miestneho výrobcu odevov. Táto udalos» prilákala veµké mno¾stvo divákov, ktorí rad¹ej videli, èo dizajnéri urobili pre nadchádzajúcu sezónu. Medzi publikom sme mohli vidie» aj niekoµko celebrít, novinárov a politikov.Le¹tená výstava bola prítomná v najpresnej¹om momente a celý bol pripravený bez preká¾ok. Vnútri by sme mohli obdivova» modely predstavujúce nádherné letné ruène vyrobené obleèenie. Pri výrobe sa pou¾ívali len dobré a jemné tkaniny s vhodnými farebnými farbami, vrátane bavlny, bielizne a hodvábu. Na¹i novinári sa najviac zaujímali o vzdu¹né, farebné maxi sukne v mno¾stve hotových háèkov. Medzi nimi pôsobil aj krajka, romantické ¹aty a blúzka s ozdobami a vy¹ívané bikiny. Pre malé odevy navrhli návrhári pre ¾eny okrem iného pletené klobúky s veµkými kruhovými objazdmi, zdobené èipkou a farebnými kvetmi.Po prehliadke sa uskutoènila dra¾ba krásnych svadobných ¹iat vytvorených ¹peciálne pre tento boj. Obleèenie bolo dané osobe, ktorá plánovala zosta» anonymná. Navy¹e sa vydra¾ilo veµa odevov z najbohat¹ej zbierky. Príjem z platnej aukcie bude poskytnutý ná¹mu sirotincovi. Treba zdôrazni», ¾e názov netrpezlivo podporuje rôzne charitatívne a funkèné akcie. Jej zamestnávateµ u¾ opakovane predával na¹e predmety na predaj a kedysi malo miesto predaja dokonca aj náv¹tevu jednej z tovární.Zástupca spoloènosti nám povedal, ¾e najmodernej¹ia zbierka sa dostane do obchodov zaèiatkom mája. Okrem toho oznámil, ¾e spoloènos» uva¾uje o otvorení poèítaèového obchodu, v ktorom by boli u¾itoèné zbierky odli¹né od tých v stacionárnych podnikoch.Va¹a vlastná odevná spoloènos» existuje sama s najlep¹ími výrobcami odevov v tejto oblasti. Má celkom málo tovární v celej krajine. Zamestnáva niekoµko tisíc zamestnancov, v ïal¹om, v prvom rade známy krajèíri, ¹µachtici a architekti. Ka¾dú chvíµu sa táto práca te¹í zbierkam v harmónii s významnými poµskými dizajnérmi. Tieto zbierky sú naozaj veµmi populárne, ¾e niè pred otvorením obchodu, tí, ktorí sú ochotní otvori» v dlhých frontoch, sú pripravení na jednotlivé ráno. Tieto zbierky pokraèujú jeden deò.Tovar s týmto názvom u¾ mnoho rokov sa te¹í veµkej obµube medzi príjemcami, a to aj v oblasti, ako aj v zahranièí. Keï sa o òom pí¹e, nejde von, nehovoriac o mnohých odmenách, ktoré dostala, a èo dávajú, ¾e výsledky sú najlep¹ej kvality.

Pozrite si vlastný obchod: Jednorazový výrobca odevov