Mini pokladoa

Dnes mnoho Poliakov pracuje v zahranièí, tak¾e potrebujem dokumenty prelo¾ené do angliètiny. Aj veµa poµských firiem, ktoré hrajú v medzinárodnom prostredí, vy¾aduje, aby tí, ktorí chcú vyrába», prezentovali svoj ¾ivotopis v cudzom ¹týle, najmä v angliètine. V Poµsku sotva ¾iadny z kandidátov na èítanie profesionálne prelo¾il sprievodné dokumenty. Preto je také dôle¾ité zveri» preklad ¾ivotopisu ¹pecialistovi.

https://bustur-l.eu/sk/

Väè¹inou v Poµsku je ¾ivotopis alebo sprievodný list napísaný sami seba, zriedka ho darujeme osobe, ktorá sa ¹pecializuje na µudské zdroje & nbsp; Ale zvyèajne je to chyba, ktorá nás berie zo straty potenciálnej práce. Hoci poznáme angliètinu v komunikaènom názve, nezaoberáme sa profesionálnym ¹pecializovaným slovníkom, ktorý sa èasto objavuje v náborových textoch. Hoci sa domnievame, ¾e sa nám darí dobre, frázy, ktoré pou¾ívame pre rodených hovorcov, znejú zle, umelo, nesprávne prelo¾ený text sa okam¾ite hovorí v oèiach, preto¾e osoba, ktorá zvládne daný jazyk od narodenia, by nikdy v skutoènosti nepovedala. Posledná sa musí postara» o dobrú jazykovú, gramatickú alebo ¹tylistickú syntax.Je veµmi »a¾ké splni» úroveò jazykových zruèností a napísa» dokonalý ¾ivotopis v cudzom jazyku. Zamestnávatelia potvrdzujú, ¾e listy, ktoré dostanú v angliètine, sú plné typov, pravopisných chýb, gramatických chýb a prevodu poµských vetných ¹truktúr na tlaè. Samozrejme, ¾e pre takýto pól bude takýto ¾ivotopis jednoznaèný, preto¾e si, samozrejme, myslí, ¾e sme v poµ¹tine, ale mô¾e prinies» docela problém domácemu Anglièanovi. To je dôvod, preèo to zhor¹uje proces prijímania zamestnancov a niekedy dokonca rozhoduje o jeho neúspechu.Zvlá¹tne rozpaky sú spôsobené nedostatkom v ¾ivotopise, ak sme v jazykovej sekcii zadali pokroèilé jazykové vzdelávanie. Polovica v¹etkej chudoby, ak urèitý jazyk nie je u¾itoèný v priemernej práci. Hor¹ie je, ak existuje iba jeden z hlavných po¾iadaviek pre získanie postavenie jednotlivca, nieèo, ¾e domáca produkcia bude ka¾dý deò záujem. Potom nedostatok v CV so stabilitou bude diskvalifikujúci. Stojí za investovanie do ¹peciálneho prekladu.

zdroj: