Mikroskop pre recenzie deti

Pre tých, ktorí nevyúètovávajú úèty u daòového úradu prostredníctvom pokladne, nebude servisná kniha dôle¾itej¹ia. Hoci tí, ktorí sa rozhodnú sta» sa vatowcami, alebo predávajú výrobky a ponúkajú slu¾by, prièom berú na vedomie, ¾e pou¾ívajú daòovú registraènú pokladnicu ako nerezident, chránia takúto knihu na osobitnom mieste. Musíte ma» na pamäti, ¾e strata servisného registra pokladne, ktorá by bola pre investora zlý výsledok. Najmä v¹ak budú ma» zmysel, keï sa podnikateµ pokú¹a skry» takúto situáciu tak pred servisnou spoloènos»ou, ako aj pred daòovým úradom.

Je potrebná servisná kniha, preto¾e registruje v¹etky druhy festivalov a starostlivos». Dnes, na základe textov z webovej stránky, mô¾e zástupca daòového úradu rozhodnú», èi obchodník vedie záznamy správne alebo nie. Ak ide o stratenú alebo po¹kodenú slu¾obnú knihu, neváhajte o tom informova» kanceláriu tohto prípadu. Reklamujte nielen nahlásenie skutoènosti, ¾e kniha je stratená, ale tie¾ uvies», ako sa dosiahla posledná. A to nie je koniec povinností, ktoré by mal podnikateµ v tejto forme spomenú».

Dôle¾ité je, ¾e ihneï po hlásení straty úradu, zavolajte firmu o pokladnicu, nový filter, ktorý vykonáva slu¾bu a kontroluje pokladnicu. Jej mu¾ nám dá duplikát. Ako bolo uvedené, takáto spoloènos» má za cieµ zálohova» knihu. Ak v¹ak u¾ niekoµko rokov vyu¾ívate pomoc iných spoloèností poskytujúcich slu¾by, musíte vytvori» s prítomnos»ou, ¾e duplikát knihy mô¾e spôsobi» nedostatok. Takto sa tento register uchováva tak, ¾e sa v¾dy dostane na útulné miesto, nie je dovolené ho vzia», alebo tam, kde nie je k dispozícii v¹etkým.

Ak v skutoènosti zástupcom IRS zistí, ¾e duplicitné akýchkoµvek nezrovnalostí, rovnako je vidie» ovplyvni» aj na splátky úµavy poskytnuté na nákup pokladne. Okrem toho, v prípade, ¾e obchodník sa rozhodol usadi» sa v kancelárii ako platiteµ DPH, po takej nehode mohlo sta», ¾e bude musie» upusti» od takéhoto spôsobu vedenia evidencie.