Medzinarodne vz ahy nemeina

Medzinárodné kontakty sú v ére globalizácie mimoriadne be¾né. Nové vynálezy v dopravných a komunikaèných priestoroch výrazne skrátili vzdialenos» medzi ¹tátmi a dokonca kontinentmi. Teraz príjemca dostane list po niekoµkých dòoch, ale nie po niekoµkých mesiacoch, tak ako to bolo predtým. Mô¾ete v¾dy zavola» niekomu a pripoji» sa priamo. Jazda do inej krajiny sveta netrvá roky, ale len niekoµko hodín lietadlom. V súèasnosti sú vzdialené krajiny pre nás, aby sme si vybrali ruku a vïaka médiám - tlaèe, televízii, internetu.

Existuje mnoho rôznych ponúk spolupráce. Zahranièné cesty boli silnej¹ie a dostupnej¹ie, a teda oveµa èastej¹ie. V súèasnosti si mô¾ete µahko kúpi» nový kontinent, kde je úplne iná kultúra, ako aj individuálne zvyky. V¹etko, èo potrebujete, je letenka, ktorá je tie¾ bohatá na Áziu, Afriku alebo na zaujímavom ostrove. Zlep¹uje sa aj politická situácia vo svete. Po vytvorení schengenského priestoru bola väè¹ina stien v Európskej únii zru¹ená a ka¾dý obyvateµ schengenského priestoru mohol voµne cestova» medzi krajinami.

Intenzívne multikultúrne kontakty si vy¾adujú nále¾itú prípravu. Spoloènos», ktorá potrebuje získa» nové zahranièné trhy, zarobí veµa ako sprostredkovateµ, ktorý dobre predlo¾í navrhovanú ponuku. Tlmoèenie je tu obzvlá¹» dôle¾ité. Poµská kancelária, ktorej pomáha tlmoèník, mô¾e získa» medzinárodné trhy priamo oslovené zainteresovanými stranami. Náv¹teva predstaviteµov japonskej automobilovej skupiny v poµskej továrni sa uskutoèní za prítomnosti prekladateµa. Bez tlmoèníka sa nemohli uskutoèni» politické stretnutia na medzinárodnej úrovni. Prítomnos» osoby, ktorá pozná danú kultúru, sa mô¾e vyhnú» ne¹»astiam a nejasnostiam. Je to drahé v riadnych rokovaniach, kde niekedy malé polo¾ky mô¾u ovplyvni» ¹»astie transakcie.