Mechanicky zberae prachu

Keï sa kvalifikujete na nákup priemyselných zberaèov prachu, stojí za to vedie», ¾e existuje niekoµko typov takýchto zberaèov prachu. Prvým typom priemyselných zberaèov prachu sú usadzovacie komory. Sú to rovnaké gravitaèné separátory prachu. Prachové èastice, ktoré prenikajú do bytu takého zberaèa prachu, vplyvom gravitácie, padajú na samé dno zberaèa prachu a vyèistený plyn, ktorý je pohodlnej¹í, sa µahko odvádza z vrchu takéhoto zberaèa prachu. Dôle¾itou výhodou tohto typu zberaèov prachu je mo¾nos» odprá¹enia horúceho prachu.

Ïal¹í typ ekonomických zberaèov prachu sú inerciálne kolektory. Zdá sa, ¾e tieto jedlá sú populárne v ráme tie¾ pou¾i» veµmi zjednodu¹enú kon¹trukciu. Mali by ste v¾dy myslie» na skutoènos», ¾e ich úèinnos» nie je silná. Preto¾e nefungujú vo veµkých továròach.Filtraèné kolektory sú iným spôsobom. Filtraèné zariadenia na zachytávanie prachu v tejto technológii pracujú tak, ¾e kontaminovaný alkohol je nesený vhodnými tkaninami. V tomto systéme zneèistenie sedí na tkanine a vyèistený plyn pokraèuje. Tieto zberaèe prachu sa vyznaèujú veµmi vysokou úèinnos»ou. Preto dobre pracujú vo väè¹ích výrobných závodoch.Je potrebné pripomenú», ¾e priemyselná extrakcia prachu je praktická na ka¾dom pracovisku, kde sa prená¹a urèité zneèistenie ovzdu¹ia. Av¹ak, to stojí za to postara» sa o to, ¾e takéto priemyselné zberaèe prachu je veµmi veµa a mali by sme prispôsobi» ná¹ zberaè prachu typu práce v podnikaní. Tak¾e by ste si mali preèíta» o podobných parametroch takýchto zberaèov prachu, aby ste sa koneène mohli rozhodnú», ako sa rozhodnú». Typy zberaèov prachu sa lí¹ia predov¹etkým úèinnos»ou èistenia. Tieto lapaèe prachu, ktoré sú so svojou stabilitou o nieèo drah¹ie, budú preto pozitívnej¹ie. Spoloènos» priemyselných zberaèov prachu je veµmi dôle¾itá. Stojí za to èerpa» z osvedèených spoloèností, ktoré zaujímajú pozitívne názory. V tejto technológii urèite neuspejeme v priemyselnom zberaèi prachu, ktorý sme si zakúpili.