Masiarska predajoa li ka

Predtým, ako podnikateµ otvára podnikanie v oblasti mäsa, musí sa stara» o dobré priestory a jeho interiér. Priestor by mal by» predajnou miestnos»ou a vlastnou skladovacou miestnos»ou urèenou na skladovanie prebytoèného tovaru. V skutoèných predajniach sa odporúèa vytvori» ïal¹iu miestnos» - chladiarenský sklad, v ktorom je teplota stále nízka. V men¹ích zariadeniach sa takáto pôda mô¾e pou¾i» na výrobu chladnièiek a mraznièiek.

®eleziarstva mäso sa významne spotrebièa je kµúèom. Aby obchod bol dobre, mala by sa ïal¹ia dávka skladova» v chladnièke výstave v urèitom priestore. Vïaka tomu mô¾ete doplni» chyby v èlánku v predajni bez toho, aby ste ho museli prezentova» prostredníctvom zamestnanca. Chladiarenský sklad je najdôle¾itej¹ím vybavením skladu. Máme veµa druhov chladiarenských skladov pre »a¾bu na dlhé vzdialenosti: regály, skrine, chladiace pulty, rohové poèítadlá a podprsenky. Mô¾u by» zasklené alebo plné.

Pokiaµ ide o mraziace zariadenie, my¹lienka je podobná: mô¾ete získa» skrine a zasklené okná alebo mraznièky. Chladnièky a mraznièky budú tie¾ fungova». Povinným prvkom nábytku je tie¾ krájaè mäsa. Stojí za zmienku, èi o¹etruje chrómované no¾e z nehrdzavejúcej ocele av prípade potreby vám umo¾òuje upravi» hrúbku náplasti. Pri demontá¾i by tie¾ mal by» úprimný, èo umo¾òuje udr¾a» nástroj èistý. Navy¹e je potrebné poskytnú» predajni no¾e a no¾e sterilizátor. V ponuke sú voda a UV sterilizátory.

Èoraz ochotnej¹í príjemcovia budú spokojní s mo¾nos»ou brúsenia mäsa v obchode. Masový vlk bude slú¾i» tomuto úèelu. Nazýva sa to ¹krabka alebo karoséria. Av¹ak súèasné vybavenie obchodov s mäsom nekonèí! Budete tie¾ potrebova» webovú stupnicu s displejom, blokom mäsiarstva a sekerou na krájanie mäsa s kos»ou a pokladnicou.

Na jednom konci musíte vybavi» svoje podnikanie nábytkom. Nebude to fungova» bez skladovacieho a bezpeènostného nábytku, stola s umývadlom, regály, regály a závesné skrine a odpadkové ko¹e. K dispozícii je e¹te rohový alebo stenový stôl. Predajòa musí by» vybavená klimatizáciou, vïaka èomu je mo¾né regulova» teplotu v sklade. Uvedený kus nábytku je krásny, ale nepostrádateµný v profesionálnom mäsiarstve.