Led iarivky

https://ecuproduct.com/sk/member-xxl-prirodny-stimulator-penisu-a-muzska-sexualna-funkcia-pre-lepsi-sex/

Fluorescenèná lampa, tie¾ známa ako ¾iarivka alebo samotná ¾iarivka, je jednoducho výbojka. Svetlo z neho vy¾aruje fosfor. Fosfor je v¹ak nasmerovaný ultrafialovým ¾iarením. Toto ¾iarenie prechádza cez výboj ¾iarenia v potrubí, ktoré je naplnené plynom.

®iarivky sú najèastej¹ie dodávané v stave potrubia. Zvonku sú pokryté fosforom, zatiaµ èo pri plnení sú to ortu» a argón. V závislosti od zvoleného fosforu sa ¾iarenie pou¾íva na inú farbu svetla - denné svetlo, chladné biele, biele, teplé biele alebo viacfarebné.Rozli¹ujeme jednoduché ¾iarivky, nazývané aj lineárne, ako aj fluorescenèné ¾iarivky, U-¾iarivky a kompaktné ¾iarivky.Okrem toho, vzhµadom na kon¹trukèné variácie, ¾iarivky mô¾u by» rozdelené na tradièné, trojpásmové a viacpásmové fosfory. Spomínané dodávky ¾iariviek sú poháòané dvoma stabilizaènými a zapaµovacími systémami. Dôle¾ité je to s magnetickým predradníkom a po druhé s elektronickým predradníkom.®iarivka v¹ak pri kolízii so ¾iarovkou produkuje menej tepla. ®iarivka má vy¹¹iu svetelnú úèinnos». Fluorescenèná lampa hry funguje oveµa dlh¹ie. Vy¾aduje men¹iu závislos» svetelného toku. ®iarivky mô¾u by» vyrobené pri iných teplotách.®iarivkové ¾iarivky sú, bohu¾iaµ, mnoho chorôb. V prvom rade vy¾aduje svietidlá s mo¾ným vybavením, ako je predradník alebo zapaµovaè. Má veµkú hor¹iu kvalitu svetla. Jeho úèinnos» závisí od okolitej teploty. Vysoká frekvencia zapínania a vypínania výrazne zni¾uje ¾ivotnos» ¾iarivky. Nie je dovolené regulova» svetelný lúè v ¾iarivkách pomocou regulátorov napätia - stmievaèov. Existuje stroboskopický efekt. ®iarivky spôsobujú ultrafialové ¾iarenie, ktoré je nepriaznivé pre oèi. Je prezentovaný s nízkym úèinníkom. Obsahuje ortu», èo je extrémne odolný jed a náklady na jej nákup sú vy¹¹ie.Struène povedané, ¾iarivky, preto¾e ka¾dý výrobok má výhody aj nevýhody. Preto pred a po nákupe zvá¾te klady a zápory.