Kurz predavajuceho so slu bou lublin pokladnice

Ak ste vlastníkom akejkoµvek predajne alebo stravovacieho bodu, veµmi dobre viete, ¾e rýchlos» u¾ívateµských slu¾ieb je jednou z najdôle¾itej¹ích výziev, ktoré musíte splni». Nikdy ste v¹ak nenapadlo, ¾e dôle¾itý vplyv na tento atribút zahàòa nielen rýchlos» prípravy objednávky, ale aj samotné zavedenie zákazky do systému a jej podanie vo fi¹kálnej vý¹ke.

Ak sú teda va¹e priestory vybavené starými alebo niekoµkými pokroèilými alebo zastaranými registraènými pokladnicami, potom tento aspekt výrazne predl¾uje èas zákazníckeho servisu, ktorý je priamo realizovaný, alebo jeho vady v slu¾bách, ktoré ste poskytli!Existuje e¹te viac vybavenia pre svadbu na trhu a stravovací priemysel mô¾e ma» viac a viac technologicky vyspelých rie¹ení, ktoré sa priamo pohybujú v situácii poskytovaných slu¾ieb! A len s takou prácou, ktorá konèí zlep¹ovaním kvality gastronomických slu¾ieb, pôsobíme. Pijeme si na drink z najrozvinutej¹ích èa¹níkov a barmanských produktov - Gastro Pos Demo program.Jeho prevádzka je nielen intuitívna, ale je stále veµmi podobná práci na starých fi¹kálnych pokladniach, tak¾e hostia nebudú ma» silnej¹ie ochorenia s prispôsobením sa rôznym rie¹eniam! Okrem toho, celý plán prichádza v dotykovom re¾ime, ktorý poskytuje praktický a èo je najdôle¾itej¹ie, veµmi veµký výber objednávok. Okrem toho sa identifikácia èa¹níka vyznaèuje znaèným technickým pokrokom a jednoduchým pou¾ívaním, preto¾e sa vyskytuje zavedením kódu, ktorý je vhodný pre konkrétneho zamestnanca, alebo e¹te jednoduch¹ie, pomocou ¹peciálnej magnetickej karty.Program Gastro Pos je jednoznaèný "Musí ma»", ak sa staráte o zákaznícky servis na najhorúcej¹ej úrovni na svete! Gastro Pos sa pou¾íva a oceòuje v sile veµkých gastronomických zariadení a bohatých barov! Tak¾e si nemyslím, ¾e o chvíµu dlh¹ie a aby vá¹ domov stúpa» e¹te viac!