Ktory ma od roku 2015 povinnos pokladnieky

Vedieme obchod, v ktorom sa zaznamenáva obrat pri udr¾iavaní pokladnice. Veµmi èasto zákazníci chcú zaplati» za zakúpené tovary v cudzej mene, zvyèajne v eurách. Je mo¾né zaznamena» vý¹ku fi¹kálnej sumy v cudzej mene?

V klube s umením. 111 ods. 3a bod 1 zákona o DPH, vedenie záznamov pomocou registraèných pokladníc, daòovníci DPH sú povinní vytvori» výtlaèok daòového dokladu alebo faktúry z ka¾dého predaja a oboje spravova» vytlaèený dokument zákazníkovi.

V § 10 ods. 1 bod 14 nariadenia o technických podmienkach, rovnako ako v § 8 ods. 1 bod 14 vyhlá¹ky o registraèných pokladniach, èo vedie k údajom, ktoré by mali by» vybrané na daòovom úète, musíme nevyhnutne znamena» menu, v ktorej je predaj zaznamenaný, prinajmen¹om pre celkovú vý¹ku hrubého predaja.

Man Pride

Hlavné kritériá a technické podmienky, ktoré sa vy¾adujú na pokrytie pokladníc sú zaznamenané, hoci v kapitole 2 nariadenia o technických podmienkach.

Preto je v podstate § 14 ods. 1 tohto rozhodujúceho programu predaja v obchode by mal by», okrem iného, Funkcia: umo¾òuje zavedenie daòových poplatníkov premenovanie menu, v ktorej sa zaznamenávajú na predaj, alebo jeho skratku, navy¹e programova» v dostatoènom predstihu pred zmenou zadaním zmeny dátum a èas; ulo¾i» dáta a skladovacie èas zaèiatku vedenia záznamov o predaji v tejto mene v priemernej fi¹kálnej a tie¾ premenu súètu mno¾stvo hrubých tr¾ieb na ostatných mien, sa výsledok výpoètu s nákladmi jedlo a odoslanie platby musí by» stanovená na fi¹kálnu prijatie fi¹kálneho loga s oznaèením mien ; Konverzia sa musí vykonáva» s citlivos»ou najmenej ¹es» desatinných miest, a výsledok prevodu sa musí zaokrúhli» na dve desatinné miesta.

Ak chcete oznaèi» aj skratku názvov cudzej meny, pou¾ívajú sa názvy, ktoré vám poskytla Va¹a banka Poµska.

Ak teda daòovník má nápad predáva» výrobky v situácii spotrebiteµov, ktorí platia cenu v cudzích menách, tak¾e spravidla musí ma» pokladòu vybavenú vo vz»ahu, ktorý dá kurz konverzie.

Z formulára, ktorý bol definovaný v ¹túdii, mo¾no vyvodi» záver, ¾e poplatok za zakúpené polo¾ky vytvára ¾ivot pou¾ívaný v eurách v sezóne, keï sa hodnota zmluvy odrá¾a v zlotých. Pravidlá týkajúce sa DPH neupravujú otázku, aký výmenný kurz musí umo¾ni» konverziu sumy zlotého na euro.